Historisk arkiv

Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond frem for Stortinget. – Loven skal bidra til konkurransedyktige rammevilkår for bransjen og ivareta hensynet til investorvern og forbrukerbeskyttelse, sier finansminister Siv Jensen.

Forslaget gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU, omtalt som AIFM-direktivet («Alternative Investment Fund Managers Directive»). AIFM-direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. I proposisjonen foreslås det dessuten regler om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer.

I tråd med direktivet inneholder lovforslaget regler om forvalternes adgang til å markedsføre alternative investeringsfond til profesjonelle investorer. AIFM-direktivet inneholder ikke regler om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer, men hvert EØS-land står fritt til å bestemme hvorvidt man vil tillate slik markedsføring. I tråd med arbeidsgruppens utkast og positive merknader fra de fleste høringsinstansene, foreslås det i proposisjonen at slik markedsføring tillates, men at det fastsettes tydelige krav til styrket investorvern gjennom flere ulike beskyttelsestiltak.

Forvalterne vil ifølge lovforslaget bli underlagt blant annet konsesjonsplikt, organisatoriske krav og løpende krav til virksomheten. For forvaltere som forvalter alternative investeringsfond under visse beløpsgrenser, foreslås det kun krav om registrering og rapportering til Finanstilsynet, samt regler om tilsyn.

«Alternative investeringsfond» omfatter alle former for kollektive investeringsstrukturer som ikke er tradisjonelle verdipapirfond (UCITS-fond). Eksempler på alternative investeringsfond er aktive eierfond (private equity) og ulike investeringsselskaper. I tillegg vil nasjonale fond, herunder spesialfond, som etter gjeldende rett er regulert i verdipapirfondloven, være å anse som alternative investeringsfond.

Loven vil regulere forvalterne av alternative investeringsfond, men ikke fondene som sådan.

AIFM-direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Årsaken er at direktivet legger overnasjonal kompetanse til den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet (ESMA). Problemstillingene knyttet til overnasjonal kompetanse må løses i forbindelse med arbeidet med å innlemme forordningene som etablerer tilsynsbyråene i EØS-avtalen. I lovproposisjonen foreslås det derfor regler som gjennomfører antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFM-direktivet, men uten forslag til lovregler om ESMAs kompetanse.

Lovforslaget er basert på rapport og lovutkast fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet og merknader fra høringsinstansene, og innebærer at forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som i dag ikke er underlagt særskilt regulering, blir lovregulert. I tillegg vil forvaltere av nasjonale fond, inkludert spesialfond, som etter gjeldende rett er regulert i verdipapirfondloven, bli omfattet av den nye loven.

Les lovforslaget her