Historisk arkiv

Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. – Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv Jensen.

– I meldingen legger Regjeringen fram planer for å styrke forvaltningen av Statens pensjonsfond på flere områder. Vi bygger videre på det rammeverket som er skapt for forvaltningen, men tar nye skritt for å tilpasse strategien til videre vekst, sier finansminister Siv Jensen.

Gode resultater
2013 var blant fondets beste år. Avkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 15,9 prosent og av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 15,7 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader. Disse kostnadene utgjorde i fjor henholdsvis 0,07 prosent og 0,09 prosent av gjennomsnittlig kapital.

Ved utgangen av 2013 var den samlede verdien av Statens pensjonsfond 5 206 milliarder kroner, en økning på 1 245 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året.

Resultatene gjenspeiler utviklingen i verdens aksjemarkeder gjennom fjoråret. Norges Banks aktive avvik fra referanseindeksen bidro positivt, mens det var mindreavkastning i Folketrygdfondets forvaltning. – Jeg er tilfreds med de resultater som Norges Bank og Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen over tid, sier finansminister Siv Jensen.

Avkastningen i SPU siden det første innskuddet i 1996 var ved årsskiftet 1 799 milliarder kroner etter fradrag for forvaltningskostnader. Det betyr at en tredjedel av fondets verdi kommer fra avkastning på investeringene. Gjennomsnittlig oppnådd årlig realavkastning fra og med 1997utgjør nå 3,9 prosent etter kostnader.

De løpende inntektene gjennom SPU i form av utbytte, rentebetalinger på obligasjonslån og leieinntekter fra eiendom utgjør betydelige beløp, og var i 2013 på om lag 130 milliarder kroner.

– Ved å holde fast på våre veletablerte investeringsprinsipper kan vi over tid høste en tilfredsstillende avkastning innenfor et risikonivå som fortsatt skal være moderat. Det er viktig å kunne sitte stille i båten når det blåser og basere eventuelle endringer i strategien på grundige faglige vurderinger, sier finansminister Siv Jensen.

Forvaltningen tilpasses videre vekst
– Regjeringen er opptatt av åpenhet og av en etisk bevisst forvaltning av Statens pensjonsfond. I meldingen legger vi fram planer for å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Jeg mener endringene vil gi mer slagkraft i arbeidet og en bedre utnyttelse av ressursene. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hensynet til at det etiske arbeidet har legitimitet i forvaltningen, sier finansministeren.

Sundvolden-plattformen om investeringer i fattige land, framvoksende markeder og fornybar energi følges opp. I meldingen varsles det at de miljørelaterte mandatene nær dobles, slik at fondets investeringer i fornybar energi øker. Det legges opp til at rammene for miljømandatene skal økes fra 20-30 milliarder kroner til 30-50 milliarder kroner.

Regjeringen vil investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land gjennom ordinære bevilgninger til andre etablerte ordninger. I meldingen varsles det at Regjeringen vil komme tilbake til dette i statsbudsjettene.

Forskning og utvikling har lenge vært et av virkemidlene i strategien for ansvarlige investeringer i fondet. Departementet tar i løpet av 2014 sikte på å sette i gang et arbeid for å belyse risiko fra klimaendringer for fondets framtidige avkastning.

I tråd med Stortingets vedtak har Finansdepartementet opprettet en ekspertgruppe for å vurdere om utelukkelse av kull- og petroleumselskaper nå framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål og bidra til endringer fram i tid.

Meldingen drøfter også avkastning og risiko i olje- og gassaksjer. Det er ikke lagt opp til endringer i referanseindeksen i denne meldingen. Det viktigste virkemiddelet for å redusere statens olje- og gassprisrisiko er omplasseringen av formue fra olje og gass på sokkelen til bredt spredte finansielle investeringer. Norges sårbarhet overfor oljeprisrisiko reduseres ved å investere de løpende inntektene fra utvinning av olje og gass i pensjonsfondet, og begrense uttakene fra fondet i tråd med handlingsregelen for finanspolitikken.

Departementet har fått vurdert Norges Banks forvaltning og hvordan fortsatt delegering av forvaltningsoppgaver kan bedre forholdet mellom fondets forventede avkastning og risiko. I meldingen gjøres det rede for mottatte analyser og råd fra Norges Bank og en gruppe internasjonalt anerkjente eksperter. Regjeringen legger ikke opp til å endre rammen for avvik fra referanseindeksen nå, utrykt ved såkalt relativ volatilitet, men vil komme tilbake til dette spørsmålet og andre råd som er mottatt i meldingen våren 2015.

_____________

Les mer: