Historisk arkiv

Ny klagenemndsordning på skatteområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil styrke klagebehandlingen på skatteområdet og foreslår en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat. - Forslaget er et viktig skritt for å styrke skattyters rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen vil styrke klagebehandlingen på skatteområdet og foreslår en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat. - Forslaget er et viktig skritt for å styrke skattyters rettssikkerhet, sier finansminister Siv Jensen.
 
Det foreslås å lovfeste at Skatteklagenemnda skal være uavhengig og ikke kunne instrueres, og at også Skatteklagenemndas sekretariat skal være faglig uavhengig. Det stilles strengere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.

Regjeringen foreslår at det opprettes én samlet klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, nemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift.

Skatteklagenemnda forventes å få et stort antall saker til behandling, og nemnda må deles i avdelinger. I utgangspunktet skal alle saker gå til alminnelig avdeling som består av tre medlemmer. Ved uenighet skal saken gå videre til stor avdeling med fem medlemmer og muntlig behandling. Nemndas leder kan likevel bestemme at saker som er prinsipielle, har et komplisert faktum eller som framstår som særlig tvilsomme kan gå rett til behandling i stor avdeling. Slik kan enkle saker få en rask og enkel behandling, mens saker som reiser tvil får en grundigere behandling.

Regjeringen foreslår at det opprettes et eget sekretariat underlagt Skattedirektoratet som skal forberede sakene for nemnda. Det vil sikre at klagesakene blir vurdert av nye saksbehandlere i et sekretariat som har distanse til tidligere avgjørelser. Sekretariatet skal ta stilling til alle sakene som legges fram for nemnda. - For å sikre at nemndas reelle uavhengighet ikke skal kunne trekkes i tvil, foreslår vi å lovfeste at departementet og Skatteetaten ikke skal kunne instruere sekretariatet i faglige spørsmål, sier finansminister Siv Jensen.

Nemnda kan i den enkelte sak bestemme at skattyter skal få møte i nemnda. Skattyter skal imidlertid ikke ha rett til å møte i nemnda. En møterett i alle saker vil gi lengre saksbehandlingstid og gjøre klageordningen betydelig mer ressurskrevende.

 ___________________________________________________

 

Her finner du mer informasjon om statsbudsjettet 2015:


Dokumentene:

_____

_____


Pressemeldinger:


Faktaark:

_____

_____