Historisk arkiv

Store lettelser i bilavgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Regjeringen foreslår lettelser i bilavgiftene på 1,35 milliarder kroner på årsbasis. Blant annet blir omregistreringsavgiften kraftig redusert, og vektårsavgiften for tyngre kjøretøy blir mer enn halvert.

Omregistreringsavgiften gir staten inntekter, men har noen uheldige virkninger. Avgiften gir blant annet importerte bruktbiler en konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende bruktbiler som omsettes i Norge. Avgiften bidrar også til at det blir dyrt å omsette brukte kjøretøy i Norge, og til at bruktbilmarkedet fungerer dårligere. Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med i gjennomsnitt 35 prosent reelt for 2015. De høyeste avgiftssatsene i omregistreringsavgiften gir mest uheldige virkninger, og disse blir redusert mest. Forslaget gjør også satsstrukturen betydelig enklere. Antallet satser reduseres fra 37 til 9. Endringen anslås å gi et inntektstap for staten på om lag 660 millioner kroner i 2015.

Det foreslås en halvering av vektårsavgiften i 2015. Det vil bidra til å redusere kostnadene til norsk lastebilnæring. Forslaget anslås å gi et inntektstap for staten på om lag 200 millioner kroner påløpt og bokført i 2015. Vektårsavgiften består av en vektgradert årsavgift og en miljødifferensiert årsavgift. Den vektgraderte årsavgiften foreslås redusert med 20 prosent, mens den miljødifferensierte årsavgiften foreslås fjernet i sin helhet. Den miljødifferensierte årsavgiften er ikke en presis måte å prise helse- og miljøkostnadene på. Det skyldes at avgiften ikke kan ta hensyn til bruken av kjøretøyene.

Regjeringen foreslår også å redusere engangsavgiften på motorsykler og snøscootere med i gjennomsnitt 30 prosent. For å forenkle overgangen fra dagens årsavgift til en avgift på trafikkforsikring foreslås det å fjerne årsavgiften for campingvogner. Campingvogner er ikke pålagt trafikkforsikring. Det tas også sikte på å innføre en ordning for refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy. I tillegg foreslås det at veibruksavgiftene på drivstoff ikke prisjusteres.

I Sundvolden-erklæringen er det varslet at Regjeringen vil vurdere kjøretøy- og drivstoffavgiftene helhetlig med sikte på endringer for å stimulere til bruk av ny teknologi, en sikrere bilpark og mer miljøvennlige valg. Det tas sikte på å kunne presentere gjennomgangen for Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.

I statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å frita leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier for merverdiavgift. Fritaket reiser EØS-rettslige problemstillinger og må notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før det kan innføres. Samtidig med notifikasjonen av fritaket for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier vil det eksisterende merverdiavgiftsfritaket for omsetning av nye elbiler bli notifisert. Dette har bidratt til at saken har blitt omfattende. Regjeringen har et klart mål om å innføre merverdiavgiftsfritak for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Departementet har sett det nødvendig å gjøre et grundig forarbeid. Departementet er nå i ferd med å sluttføre arbeidet med notifikasjonen og vil sende den til ESA i høst. Fritaket vil bli iverksatt så snart ESAs godkjennelse foreligger.

 ___________________________________________________

 

Her finner du mer informasjon om statsbudsjettet 2015:


Dokumentene:

_____

_____


Pressemeldinger:


Faktaark:

_____

_____