Historisk arkiv

Pressemeldinger

Styrket grensekontroll og en mer effektiv offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil effektivisere og forenkle offentlig sektor. Nå følger Regjeringen opp gjennom en omorganisering av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. Målet er en mer effektiv og bedre skatte- og avgiftsforvaltning. Skatteetaten får et helhetlig ansvar for skatter og avgifter, mens den nye tolletaten skal styrkes og rendyrkes til å drive grensekontroll og vareførselsadministrasjon.

- Målet er å få en mer effektiv ressursbruk og en styrket grensekontroll for å bekjempe kriminalitet. Vi fornyer, forbedrer og effektiviserer skatte- og avgiftsforvaltningen. Samlet vil tiltakene være et viktig bidrag til å øke produktiviteten i offentlig sektor, sier finansminister Siv Jensen.

Forslaget innebærer følgende endringer:

  • Grensekontrollen styrkes
  • Ansvaret for særavgifter, blant annet bilavgifter, flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten
  • Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel av varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

- Gjennom å samle ansvaret for skatt og avgift i én etat kan vi løse oppgavene bedre og mer effektivt. Næringslivet vil oppleve større samordning og en mer helhetlig behandling i skatte- og avgiftssaker. Samtidig gir en styrket grensekontroll bedre beskyttelse av det norske samfunnet. Vi får to effektive, moderne og framtidsrettede etater, sier finansminister Siv Jensen.

Skatteetatens helhetlige ansvar for skatter og avgifter vil redusere administrative kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer for flere avgiftstyper får Skatteetaten også bedre muligheter til å se disse i sammenheng. Tiltaket kan dermed bidra til å redusere omfanget av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og service.

Tolletatens grensekontroll skal styrkes. Etaten skal rendyrkes for å utnytte den strategiske posisjonen på grensen til å drive effektiv grense- og varekontroll, samt legge til rette for lovlig innførsel og utførsel av varer for næringslivet og reisende. Etaten skal få flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. En begrenset politimyndighet for tollerne vil bidra til at Norge står bedre rustet i kampen mot organisert kriminalitet.

Det har de senere årene vært en markant trafikk- og importvekst over grensene våre, særlig en trafikkvekst over store grenseoverganger som Gardermoen og Svinesund. Som følge av dette har kontrolloppgavene økt. Kontrollen er også blitt mer kompleks, særlig fordi internett er en sterktvoksende arena for import og omsetning av illegale varer. Det er derfor behov for tiltak som kan styrke etatens grensekontroll. Forslaget er en oppfølging av Sundvolden-erklæringens punkt om begrenset politimyndighet til Toll- og avgiftsetaten. Toll- og avgiftsdirektoratet får i oppdrag å komme med forslag som kan styrke grensekontrollen.

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal sammen utrede hvordan overføringen av særavgifter og innførselsmerverdiavgift kan gjennomføres på en best mulig måte. Overføringen skal være gjennomført senest 1. januar 2016.