Historisk arkiv

Pressemeldinger

Oppnevning av Produktivitetskommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitetskommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø.

– Utgangspunktet i Norge er godt, men vi har også utfordringer som krever handling. De siste årene har veksten i produktivitet vært svak. Selv om dette er et trekk vi også ser i andre land, er det bekymringsfullt for framtidig inntekts- og velstandsutvikling. Det er viktig at vi undersøker årsakene til svakere produktivitetsutvikling og vurderer hva som kan gjøres for å få produktivitets­veksten opp igjen. Hvis vi greier å øke den årlige veksten i produktiviteten med 0,2 prosentpoeng, vil det bety mer for vår velstand i 2060 enn avkastningen fra hele pensjonsfondet. Jeg er derfor svært glad for at vi nå har fått på plass en kommisjon med dyktige eksperter som skal utrede dette nærmere, sier finansminister Siv Jensen.

Produktivitetskommisjonens arbeid skal deles i to faser. Første fase er i hovedsak en kartleggingsfase. Kommisjonen skal blant annet vurdere produktivitetsutviklingen de siste tiårene og finne de viktigste årsakene til at veksten i produktivitet har vært svakere siden midten av forrige tiår. Kommisjonen skal også identifisere områder der utfordringene for effektiv produksjon er særlig store, både i offentlig og privat sektor. I andre fase legges det opp til at kommisjonen konsentrerer seg om et utvalg av problemstillinger og foreslår tiltak som kan øke produktiviteten.

– Jeg er utålmodig og håper kommisjonen vil jobbe raskt. Vi skal fornye, forenkle og forbedre staten og kommunene, og vi skal føre en politikk for å bedre næringslivets vekstevne. Jeg ser fram til å få gode innspill fra kommisjonen i dette arbeidet, sier finansminister Siv Jensen. For at tiltak skal kunne settes i gang raskt, oppfordres kommisjonen til løpende å komme med anbefalinger og forslag til tiltak så snart arbeidet gir grunnlag for dette.

– Det er viktig at Produktivitetskommisjonen bidrar med ny kunnskap om produktivitet i offentlig sektor. Klarer vi å bruke ressursene våre enda bedre innenfor det offentlige, betyr det bedre kvalitet på tjenestene for innbyggerne. Regjeringen er opptatt av å bruke offentlige midler på best mulig måte, for å sikre gode skoler, barnehager og eldreomsorg for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. – Jeg håper kommisjonen vil levere konkrete anbefalinger om hvordan produktiviteten kan økes, både i kommunal og statlig sektor.

– Vi har latt oss inspirere av den danske produktivitetskommisjonen, sier finansminister Siv Jensen. – Kommisjonen vil ta opp viktige spørsmål som angår oss alle. Den norske kommisjonen bør derfor bidra til debatt i det offentlige rom, slik den danske kommisjonen har gjort. Den danske produktivitetskommisjon, ledet av professor Peter Birch Sørensen, er nå i innspurten av sitt arbeid. Birch Sørensen skal også delta i den norske kommisjonen.

Produktivitetskommisjonen vil levere sin første rapport i løpet av ett år. Deretter kan Finansdepartementet presisere kommisjonens mandat, og kommisjonen gis en tidsfrist på ett år for andre fase av arbeidet.

Les også: