Historisk arkiv

Sentralbankloven:

Pressemeldinger
Sentralbankloven:

Endringer i sentralbankloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet legger i dag fram forslag til enkelte endringer i sentralbankloven som gjelder organiseringen av Norges Bank. – Dagens styrings- og kontrollstruktur fungerer godt. Jeg ønsker nå å styrke Norges Bank ytterligere, blant annet i lys av den stadig større oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen.

Departementet foreslår at antallet visesentralbanksjefer utvides fra én til to. Begge vil inngå i hovedstyret.  – Dette vil styrke hovedstyrets kapasitet og kompetanse, sier finansminister Siv Jensen. Det samlede antallet medlemmer utvides fra syv til åtte for å beholde like mange eksterne medlemmer som i dag.

Videre foreslår departementet at hovedstyret skal ha beslutningsmyndighet til å opprette datterselskaper som ledd i forvaltningen av SPU. Dette vil klargjøre ansvars- og arbeidsfordelingen mellom hovedstyret og representantskapet i opprettelsen av datterselskaper. Forslaget viderefører representantskapets ansvar og mulighet for å føre tilsyn med slike selskaper.

– Jeg mener at forslaget legger til rette for en praktisk gjennomførbar og hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom hovedstyret som utøvende myndighet og representantskapet som kontroll- og tilsynsorgan, sier finansminister Siv Jensen

Les mer: