Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbufferkrav økes neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016, i tråd med råd fra Norges Bank. Det er fra før besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal være 1 prosent fra 30. juni i år.

– Basert på utviklingen i kredittmarkedet, eiendomspriser og den økonomiske situasjonen i bankene har Finansdepartementet i dag etter råd fra Norges Bank besluttet at kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016. Departementet har særlig lagt vekt på gjeldsbelastningen i husholdningssektoren. Norske banker har god lønnsomhet, høy soliditet sammenlignet med banker i andre land, og ligger godt an til å oppfylle kravene, sier finansminister Siv Jensen.

– Vi har nå vunnet noe erfaring med fastsettelsen av det motsykliske kapitalbufferkravet, der Norges Banks råd og vurderinger har gitt et godt grunnlag for departementets beslutninger. Jeg har derfor raskt kunnet følge opp rådet, sier finansminister Siv Jensen.

Norges Bank har i brev 17. juni 2015 til Finansdepartementet vurdert at den vedvarende oppgangen i husholdningenes gjeld tyder på at de finansielle ubalansene i husholdningssektoren øker, samtidig som forskriftsfestingen av krav til bankenes utlånspraksis for boliglån og lavere vekst i norsk økonomi kan bidra til å dempe gjeldsveksten i husholdningene noe. Norges Bank viser videre til at enda lavere utlånsrenter innebærer en risiko for at veksten i eiendomspriser og gjeld skyter ny fart. Gjeldsveksten i bedriftene er samlet sett moderat, men innen næringseiendom har gjeldsveksten tiltatt i det siste. De største norske bankene ligger godt an til å møte kapitalkravene som gjelder fra neste år. Norges Bank har på denne bakgrunn gitt departementet råd om å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 1,5 prosent fra sommeren 2016. Finanstilsynet har i brev 17. juni 2015 til departementet sluttet seg til Norges Banks vurdering.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om motsyklisk kapitalbuffer. Formålet med denne er å gjøre bankene mer solide og mer robuste overfor utlånstap når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Finansdepartementet besluttet 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal pålegges et krav til motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent av beregningsgrunnlaget med virkning fra 30. juni 2015.

Norges Bank skal også gi råd om i hvilken grad norske finansinstitusjoner bør oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer for den del av virksomheten som drives i andre land. Norges Bank viser i brevet 17. juni 2015 til at myndighetene i flere EU/EØS-land har fastsatt krav til motsyklisk kapitalbuffer, og tilrår at disse kravene gjøres gjeldende for norske bankers eksponeringer i de aktuelle landene. Finanstilsynet har i sitt brev 17. juni 2015 sluttet seg til dette. Departementet viser til at det motsykliske kapitalbufferkravet etter EU-reglene skal fases inn i perioden 2016–2019, og at det enkelte medlemsland kan velge å ta i bruk bufferkravet tidligere. Departementet legger opp til at motsykliske kapitalbufferkrav fastsatt i andre EU/EØS-land i utgangspunktet skal gjelde for norske bankers engasjementer i de aktuelle landene parallelt med at EU-systemet trer i kraft.

Les mer: