Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

Basert på utviklingen i nøkkelindikatorer og risikofaktorer har Finansdepartementet i dag besluttet at det ikke nå gjøres endringer i kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Departementet har blant annet lagt vekt på at det er utsikter til avmatning i norsk økonomi, og at norske banker etter gjeldende krav uansett må bygge opp egenkapitalen framover. Utviklingen i boligmarkedet trekker isolert sett i retning av å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Fortsatt sterk vekst i boligprisene, som igjen vil kunne forsterke oppgangen i husholdningenes gjeld relativt til deres inntekter, kan gi grunnlag for senere å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om nivået på kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Norges Bank har i brev 18. mars 2015 vurdert at oppgangen i bolig- og næringseiendomsprisene kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. På den annen side er gjeldsveksten i bedriftene nokså lav, og kapitalkravene til de systemviktige bankene trappes uansett opp fra sommeren 2016. Etter Norges Banks vurdering taler beslutningsgrunnlaget samlet sett for å holde bufferkravet uendret nå, men med fortsatt sterk vekst i boligprisene og tiltakende kredittvekst vil det være aktuelt å gi råd om et høyere krav til motsyklisk buffer med virkning fra sommeren 2016. Beslutningsgrunnlaget er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/15. Finanstilsynet har i brev 19. mars 2015 tatt til orde for at bufferkravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og mer robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal stramme inn på kredittgivingen i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Det er tegn til at det har bygd seg opp slike ubalanser i norsk økonomi. Det kan bidra til å forsterke eller utløse økonomiske tilbakeslag. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet besluttet 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal pålegges et krav til motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent av beregningsgrunnlaget med virkning fra 30. juni 2015. Bufferkravet skal oppfylles med ren kjernekapital.

 

Les mer: