Forsiden

Historisk arkiv

Nysaldert budsjett:

Oppdaterte budsjettall for 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2015. Anslaget for bruk av olje- og fondsinntekter i 2015 er litt lavere enn ved revisjonen av 2015-budsjettet i mai, men noe høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2016. Økningen siden Nasjonalbudsjettet 2016 skyldes lavere anslåtte strukturelle skatter og avgifter, i hovedsak lavere etterskuddsskatter fra foretakssektoren.

I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Den løpende bruken av olje- og fondsinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. For 2015 anslås dette underskuddet nå til 168,2 milliarder kroner, se tabell. Det er lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2015, men noe høyere enn lagt opp til i saldert budsjett i fjor høst og litt høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet for 2016. Økningen i strukturelt, oljekorrigert underskudd siden saldert budsjett skyldes lavere anslåtte strukturelle skatter og avgifter, mens høyere inntekter utenom skatt mv. trekker i motsatt retning. Utgiftene utenom renter og dagpenger mv. er samlet sett om lag uendret sammenlignet med saldert budsjett.

Statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2015 anslås til 893,6 milliarder kroner, en nominell vekst på 2,9 prosent fra 2014. Anslaget for 2015 er satt ned med 8,4 milliarder kroner sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2016. Nedjusteringen skyldes i hovedsak lavere etterskuddsskatter fra foretakssektoren. Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt ned med 2,8 milliarder kroner sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2016.

Det anslåtte strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2015 er 89,1 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, anslått til 4 prosent av kapitalen i fondet ved inngangen til året. Underskuddet svarer til 2,6 prosent av fondskapitalen.

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å øke med ½ prosentpoeng fra 2014 til 2015. Dette angir den såkalte budsjettimpulsen, dvs. hvordan budsjettet påvirker etterspørselen i økonomien. Anslaget er om lag som i fjor høst.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2015 anslås nå til 2,7 prosent, målt fra regnskap for 2014. Dette er noe høyere enn anslått i Saldert budsjett 2015, men lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er beregnet til 5,3 prosent, det samme som lagt opp til i saldert budsjett i fjor høst. At realveksten likevel anslås litt høyere enn i fjor høst må ses i sammenheng med lavere lønnsvekst.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2015 anslås til 235,7 milliarder kroner. Det er 72,3 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, men litt høyere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2016. Etter en kraftig nedjustering fra saldert budsjett til Nasjonalbudsjettet 2016 har anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten blitt satt litt opp igjen.

Nøkkeltall for 2015-budsjettet på ulike tidspunkt1 (milliarder kroner og prosent)

 

Saldert

RNB15

NB16

Nysaldert

A)   Oljekorrigert underskudd

174,2

180,9

179,6

185,9

B)   Strukturelt, oljekorrigert underskudd

163,7

168,8

167,2

168,2

C)   Forventet realavkastning (4%-banen)

221,8

257,2

257,2

257,2

D)   Avstand til 4%-banen (B-C)

-58,1

-88,4

-90,0

-89,1

E)   Strukturelt underskudd i pst. av fondskapitalen

3,0

2,6

2,6

2,6

F)   Budsjettimpuls, prosentpoeng2

½

½

½

½

G)   Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

2,5

2,8

2,6

2,7

H)   Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

308,0

234,6

231,2

235,7

1) Budsjett for 2015 vedtatt av Stortinget høsten 2014 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB15), Nasjonalbudsjettet 2016 (NB16) og Regjeringens forslag til ny saldering av 2015-budsjettet.

2) Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet