Historisk arkiv

Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Jørn Rattsø overleverte i dag produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene. Kommisjonen peker også på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

- Jeg ser frem til lese produktivitetskommisjonens vurderinger av viktige reformområder for økt produktivitet, sier finansminister Siv Jensen.

Høy produktivitetsvekst, sammen med fremveksten av petroleumssektoren, har vært avgjørende for dagens levestandard i Norge. Hvor godt vi lykkes med å holde produktivitets­veksten oppe, vil være avgjørende for velstandsutviklingen i Norge i tiårene fremover.

Til tross for svakere utvikling etter 2005 har produktivitets­veksten i fastlands­økonomien vært bedre enn i mange andre land. Også fremover vil Norge møte utfordringer som gjør det krevende å holde produktivitets­veksten oppe. Noen av disse utfordringene deler vi med andre land, mens andre er særnorske.

Petroleumsvirksomheten har bidratt vesentlig til veksten i norsk økonomi. Næringen vil fortsatt være svært viktig for Norge i mange år, men den vil ikke være den vekstmotoren i norsk økonomi som den har vært de siste 40 årene. Lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen vil kreve omstillinger for det øvrige næringsliv og for arbeidstakere i Norge.

- Vi må forberede oss på en ny normalsituasjon for norsk økonomi. Produktivitetskommisjonens rapport vil inngå i grunnlaget for regjeringens arbeid med å styrke vekstevnen i norsk økonomi og dermed sikre velferden for kommende generasjoner, sier finansminister Siv Jensen.

Finansministeren understreker at hun ønsker en bred debatt om produktivitetskommisjonens vurderinger og forslag, og at rapporten vil sendes på høring.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnt i februar 2014. Mandatet deler arbeidet i to faser, og kommisjonens første rapport markerer slutten på første fase. I fase to skal produktivitetskommisjonen konsentrere seg om et utvalg av problemstillinger og komme med konkrete forslag til tiltak som kan gi økt produktivitet i norsk økonomi. Kommisjonen foreslår å gå videre med tre temaer i andre fase:

-        teknologi, utvikling og innovasjon,

-        bedre bruk av arbeidskraftsressursene,

-        tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor.

Produktivitetskommisjonen har vært ledet av professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Jørn Rattsø. Kommisjonen hatt en åpen arbeidsform, med seminarer og invitasjon til innspill på sin nettside, produktivitetskommisjonen.no. En sammenfatning av innspillene som er mottatt fra arbeidslivets organisasjoner, er gjengitt i vedlegg til rapporten. Kommisjonen har også invitert forskere og fagpersoner på ulike felt for å belyse utviklingstrekk og utfordringer knyttet til produktivitetsutviklingen. Notater fra eksterne innledere er lagt ut på kommisjonens nettside.

Nett-tv Produktivitetskommisjonen overleverer første rapport til finansministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

_____________

Les mer