Historisk arkiv

Rapport fra ekspertutvalg om handlingsregelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Professor Øystein Thøgersen overleverte i dag utvalgsrapporten NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlings­regelen til finansminister Siv Jensen.

Ekspertutvalget har vurdert praktiseringen av retningslinjene for bruken av oljeinntekter i lys av den kraftige veksten i Statens pensjonsfond utland, utfordringene norsk økonomi står overfor på kort og lang sikt, samt hensynet til kommende generasjoner.

- Ekspertutvalgets rapport drøfter problemstillinger som er helt sentrale i utformingen av finanspolitikken i Norge i årene framover. Regjeringen legger til grunn handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Samtidig innebærer den store avstanden vi nå har til den såkalte 4-prosentbanen at handlingsregelen blir mindre egnet som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. Med et stort fond kan også 4-prosentbanen endre seg vesentlig fra ett år til det neste. Utvalget gir råd om hvordan vi bør opptre i en slik situasjon, sier finansminister Siv Jensen.

Ved store avvik fra 4-prosentbanen mener utvalget at Regjeringen i budsjettet bør stake ut en tydelig kurs for tilbakevending som avveier viktige hensyn. Utvalget har også vurdert om det er behov for å supplere retningslinjene med tilleggs­regler eller ved å understreke hensyn som bør tillegges særlig vekt ved utformingen av finanspolitikken.

- Bakgrunnen for at vi satte ned Thøgersen-utvalget, var et ønske om å styrke det finanspolitiske rammeverket i en situasjon med stor avstand til 4-prosentbanen og utsikter til betydelige svingninger i fondets verdi. Utvalgets rapport vil være et nyttig bidrag i dette arbeidet. Jeg ser fram til å gå grundig inn i de vurderingene som er gjort, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalgets rapport vil bli sendt på høring innen kort tid.

Det vises til utvalgets egen pressemelding om innholdet i rapporten.

Les mer:

Nett-tv Pressekonferanse - Thøgersen-utvalet om handlingsregelen

Se sendingen her

Se sendingen her