Forsiden

Historisk arkiv

Soliditetsregler for finansielle grupper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt nye soliditetsregler for finansielle grupper i forskrift, basert på EU-regler og utkast fra Finanstilsynet. De nye reglene trer i kraft 31. januar 2016.

Finansielle grupper dannes når et finansforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller holdingforetak i finanskonsern har en kapitalinteresse i eller er underlagt felles ledelse med et annet foretak. Finansielle grupper skal oppfylle soliditetskrav på konsolidert basis, som om hele gruppens virksomhet foregikk i ett foretak. Til nå har de norske konsolideringsreglene vært like for alle typer finansielle grupper, men med innføringen av EUs Solvens II- og CRR/CRD IV-regelverk vil det komme egne regler for grupper som omfatter hhv. forsikringsforetak og banker mv. I tillegg er det gitt supplerende regler i EUs konglomeratdirektiv for grupper som består av både forsikringsforetak og banker mv., såkalte tverrsektorielle grupper. Finansdepartementet har hatt på høring utkast til nye regler om konsoliderte soliditetskrav for finansielle grupper, utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet har i dag fastsatt en rekke nye forskriftsregler for å gjennomføre – og klargjøre virkeområdet til – de tre settene med EU-regler om soliditetskrav for finansielle grupper:

  • Regler om konsolidering for grupper som omfatter banker mv. er tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften, og innebærer i hovedsak videreføring av gjeldende rett (ettersom dagens norske regler fra før samsvarer med EUs CRR/CRD IV-regler). Reglene vil bare gjelde grupper hvor minst 60 pst. av virksomheten er bank- eller verdipapirvirksomhet (bankdominerte grupper), men Finanstilsynet kan ved enkeltvedtak bestemme at reglene også skal gjelde andre grupper. For bankdominerte grupper som omfatter forsikringsforetak, skal forsikringsvirksomheten behandles i tråd med hovedregelen i CRR/CRD IV-regelverket, det vil si at det skal gjøres et fradrag i ansvarlig kapital på konsolidert basis dersom gruppens eie av forsikringsforetak overstiger en viss terskel.
  • Solvens II-forskriften ble fastsatt av departementet 25. august 2015, skal gjelde fra 1. januar 2016, og inneholder i kapittel 11 regler om konsolidering for grupper som omfatter forsikringsforetak. Departementet har i dag fastsatt endringer i forskriften som innebærer at konsolideringsreglene bare vil gjelde grupper hvor minst 60 pst. av virksomheten er forsikringsvirksomhet (forsikringsdominerte grupper), men Finanstilsynet kan også her ved enkeltvedtak bestemme at reglene skal gjelde andre grupper.
  • For grupper som består av både forsikringsforetak og banker mv. (tverrsektorielle grupper), er det som nevnt gitt supplerende regler i EUs konglomeratdirektiv. Departementet har i dag fastsatt en ny forskrift om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper, i tråd med direktivets regler. Forskriften skal gjelde for grupper der forsikringsvirksomheten og bankvirksomheten mv. hver for seg minst utgjør 10 pst. av gruppens samlede virksomhet, og innebærer enkelt sagt at gruppen på konsolidert basis skal oppfylle summen av kapitalkravene som gjelder for forsikrings- og bankdelen av gruppen etter hhv. Solvens II- og CRR/CRD IV-reglene. Det er fastsatt regler som til en viss grad begrenser muligheten for å oppfylle det samlede, konsoliderte kapitalkravet med ansvarlig kapital som vanskelig kan overføres fra en foretakstype (f.eks. forsikring) til en annen (f.eks. bank) i gruppen.
  • Det presiseres i en egen forskrift at holdingforetak i forsikringskonsern skal anses som forsikringsforetak etter finansforetaksloven. Etter forskriften skal holdingforetak i forsikringskonsern oppfylle et minstekapitalkrav som tilsvarer 45 prosent av solvenskapitalkravet i Solvens II etter finansforetaksloven § 14-10.

Forskriftsreglene er i hovedsak fastsatt i tråd med Finanstilsynets forslag, jf. høringsnotatet. Departementet har imidlertid klargjort virkeområdet for de tre regelsettene for finansielle grupper, til dels basert på høringsinnspill fra finansnæringen. Som nevnt over, skal konsolideringsreglene etter CRR/CRD IV og Solvens II i utgangspunktet bare gjelde hhv. bankdominerte og forsikringsdominerte grupper. Videre skal forskriften om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper bare gjelde grupper med betydelig tverrsektoriell virksomhet. Grupper som har omtrent like mye bankvirksomhet som forsikringsvirksomhet, såkalte balanserte grupper, skal i utgangspunktet bare underlegges forskriften om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper på konsolidert basis. Finanstilsynet har imidlertid hjemler for ved enkeltvedtak å bestemme at grupper skal underlegges flere regelverk når særlige forhold gir grunnlag for det. Departementet har ikke gjennomført et forslag fra Finanstilsynet om avkortinger i den ansvarlige kapitalen som kan medregnes til dekning av kapitalkravet på konsolidert basis etter forskriften om konsolidering mv. i tverrsektorielle grupper. Departementet har imidlertid gjennomført Finanstilsynets forslag om å operasjonalisere nærmere hvilke kapitaltyper som skal anses som ikke-overførbare på tvers av foretakstyper i en gruppe. Finanstilsynet kan fastsette nærmere regler som tilsvarer kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014.

 ___________

Les mer: