Forsiden

Historisk arkiv

Staten åpner regnskapene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– For første gang legges alle årsrapporter og årsregnskap i staten ut for offentligheten. Nå kan alle se hva statlige virksomheter bruker penger på, og hvilke resultater dette har hatt, sier finansminister Siv Jensen.

Innen 1. mai 2015 skal alle virksomhetene i staten publisere sine årsrapporter og årsregnskap for 2014. Rapportene vil være tilgjengelig på nettsidene til ansvarlig departement. Her finner en også tildelingsbrevet for 2014 til virksomheten. Dette betyr at sammenhengen mellom styring, oppdrag, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter nå blir tydeligere.

– Regjeringen legger stor vekt på åpenhet rundt ressursbruk og resultater i staten. Både Regjeringen og den enkelte leder i staten må stå til ansvar for hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Da må vi være åpne om hva vi har brukt, og hva vi har oppnådd, sier finansminister Siv Jensen.

– Vi har et ansvar for hvordan vi bruker fellesskapets penger, hvilke resultater vi får og hvordan vi lager gode tjenester for innbyggere. Åpenhet rundt dette er viktig for Regjeringen, ledere og medarbeidere i staten, men også for samfunnet som helhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I 2014 ble det innført en ny, felles kontoplan for hele staten. Regnskapene inneholder nå langt mer informasjon enn før, og aktiviteter og ressursbruk i virksomhetene kan sees i sammenheng. Grunnlaget for å sammenlikne over tid og mellom ulike deler av staten har blitt bedre.

Enkelte statlige virksomheter har også tidligere utarbeidet eksterne årsrapporter, men flertallet har ikke gjort det.

Finansdepartementet påla derfor i 2013 statlige virksomheter å utarbeide årsrapport og årsregnskap etter en felles standard. Målet har vært å øke kvaliteten i rapporteringen i staten uten å øke rapporteringsomfanget.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) vil invitere til eget presseseminar 7. mai om hvordan man skal lese og forstå årsrapportene. Nærmere informasjon vil komme på www.dfo.no.