Historisk arkiv

Sett pris på miljøet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra grønn skattekommisjon

-Riktig fastsatte avgifter er det sentrale virkemiddelet i klima- og miljøpolitikken, ved siden av deltakelse i EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser. Flere av de eksisterende miljøavgiftene bør justeres og enkelte nye avgifter innføres. Vi foreslår også avvikling av flere støtteordninger med negativ miljøpåvirkning. Økte inntekter fra miljøavgifter bør brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper, uttaler professor Lars-Erik Borge.

Borge har siden høsten 2014 ledet arbeidet til grønn skattekommisjon, som blant annet har vurdert om og hvordan et grønt skatteskift kan bidra til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Borge overleverte i dag utvalgets anbefalinger til finansminister Siv Jensen.

- Miljøavgifter er et svært aktuelt tema og det er viktig at de politiske diskusjonene bygger på anerkjente miljø- og skattefaglige prinsipper. Vi håper og tror vår rapport vil være et nyttig verktøy for den videre utformingen av miljøavgifter, sier Lars-Erik Borge.

For å løse miljøutfordringene på en effektiv måte er det nødvendig at bedrifter og husholdninger tar inn over seg at deres handlinger kan skade miljøet. Prinsippet om at forurenser skal betale må derfor stå helt sentralt når miljøutfordringer adresseres, uttaler Borge. Dette betyr at avgiften tilsvarer den marginale skadekostnaden.

Regionale og globale miljøproblemer krever i tillegg internasjonalt samarbeid. Det er viktig at skatte- og avgiftssystemet utformes på en måte som bygger opp under effektiv ressursbruk. Riktig utformede miljøavgifter er en sentral del av dette arbeidet, avslutter Borge.

Utvalget presenterer mer enn 80 konkrete anbefalinger. De mest sentrale er at:

 • Det innføres en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO2. Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som de som bidrar til utslipp fra veitrafikk.
 • Kjøretøy- og drivstoffavgiftene legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet.
 • Produksjonsstøtten til rødt kjøtt reduseres for å redusere klimagassutslippene.
 • Avgift på klimagassutslipp på inngrep i myr og større arealendringer som første trinn i å utvikle en mer generell naturavgift.
 • Subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.
 • Økte statlige inntekter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.

For en full oversikt over utvalgets anbefalinger, vises det til kapittel tolv i NOU 2015: 15 Sett pris på miljøetRapport fra grønn skattekommisjon.

Fakta om utvalget

 • Oppnevnt i august 2014.
 • Ledet av Lars-Erik Borge, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU.
 • Ekspertutvalg bestående av seks økonomer og en jurist. Ett av utvalgsmedlemmene er dansk.
 • Overleverte sin rapport NOU 2015: 15 Sett pris på miljøetRapport fra grønn skattekommisjon til finansminister Siv Jensen 9. desember 2015.

Kontakt

 • Utvalgsleder Lars-Erik Borge, telefon 990 04 611
 • Sekretariatsleder Andreas Tveitereid, telefon 997 00 089

Twitter

Følg diskusjonen etter framleggelsen på Twitter: #grønnskatt

____________

Se også:

 

Nett-tv Pressekonferanse: Grønn skattekommisjon overleverer sin rapport

Se sendingen her

Se sendingen her