Historisk arkiv

Pressemeldinger

ESA har godkjent merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) godkjente i dag merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester.  - Jeg er glad for at ESA har godkjent at vi kan likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

- Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars 2016.Fritaket vil dermed gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier Siv Jensen.

-Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

-Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten, og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet.  Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og omstilling i mediebransjen. Jeg er derfor stolt av at Norge nå blir første land i Europa som innfører et avgiftsfritak for elektroniske nyhetsmedier, sier Helleland.

ESA fastslår at et fritak for merverdiavgift innebærer statsstøtte, men at det er i tråd med statsstøtteregelverket. ESA har dag godkjent fritaket til 1. mars 2022. 

Det er forutsatt at fritaket for elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad skal avgrenses som dagens fritak for papiraviser og at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. Det er derfor lagt opp til at fritaket skal omfatte tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt.

Dagens merverdiavgiftsfritak for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent. Fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester ble notifisert ESA 1. desember 2015. Stortinget vedtok nødvendige endringer i merverdiavgiftsloven 18. desember 2015. Det er forutsatt at fritaket trer i kraft 1. mars 2016.

Fritaket krever endringer i merverdiavgiftsforskriften. Forskriften er på høring med høringsfrist 1. februar 2016.

 

Nett-tv Pressemøte om fritak for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester

Se sendingen her

Se sendingen her