Historisk arkiv

Flypassasjeravgiften iverksettes 1. juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om å utsette iverksettingen av flypassasjeravgiften.  – Flypassasjeravgiften blir innført slik Stortinget har bestemt, men utsettes til 1. juni, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

- Vi fastholder at flypassasjeravgiften og fritaket for transfer ikke utgjør statsstøtte, og at ordningen slik vi ser det ikke er notifikasjonspliktig til ESA. Når ESA likevel vil behandle saken og lover å komme med en avgjørelse raskt, mener vi det mest fornuftige er å utsette avgiften. På den måten unngår vi risiko for at eventuell støtte må tilbakebetales, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016 vedtok Stortinget å innføre flypassasjeravgift. Stortinget forutsatte at avgiften skal tre i kraft 1. april 2016, men ga departementet fullmakt til å iverksette avgiften.

I forbindelse med høringen av flypassasjeravgiften ble det hevdet at avgiften er i strid med EØS-avtalens statsstøtteregelverk. I forrige uke besluttet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) å ta saken til behandling.

ESA har gitt uttrykk for at de raskt kan vurdere de statsstøtterettslige sider. Det er allerede etablert dialog mellom ESA og Finansdepartementet. 

- Å avvente en beslutning fra ESA vil trygge avgiftsgrunnlaget og sikrer at avgiften kan iverksettes uten risiko for at eventuell støtte må kreves tilbakebetalt, sier finansminister Siv Jensen (FrP).