Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere statistikkloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet setter i dag ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven og Statistisk sentralbyrås (SSB) virksomhet. Utvalget ledes av professor i samfunnsøkonomi Nils Henrik M. von der Fehr.

SSB har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet til bruk i næringsliv, forskning, media og i offentlig forvaltning.

– SSBs innhenting av data og analyser av statistikk setter premisser og er kunnskapsgrunnlag på en rekke samfunnsområder. Siden statistikkloven ble vedtatt i 1989 har vilkårene for statistikkproduksjon endret seg betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Nå er det er riktig å vurdere lovgivningen på dette området, og jeg ser frem til utvalgets anbefalinger, sier finansminister Siv Jensen.

Økt digitalisering av samfunnet har gitt nye muligheter for statistikkproduksjon og effektivisering. Det gjelder blant annet bruk av data fra ulike offentlige registre. Samtidig gir den teknologiske utviklingen nye utfordringer, ikke minst når det gjelder personvernhensyn. Internasjonalt statistikksamarbeid har blitt mer omfattende og gir flere føringer på norsk statistikkproduksjon enn tidligere. Det internasjonale samarbeidet stiller strenge krav til at SSB skal være faglig uavhengig.

– Dagens lov har gjort det mulig å utvikle SSB på en god måte, og slik skal det fortsatt være. Utredningsarbeidet til utvalget vil gi oss grunnlag for å utforme ny lovgivning som legger til rette for effektiv statistikkproduksjon og at vi får god statistikk også i fremtiden, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget skal avlevere sin rapport innen 15. desember 2017.

 

Om utvalget: