Historisk arkiv

God forvaltning av Statens pensjonsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Statens pensjonsfond er våre felles sparepenger og en sentral del av rammeverket for finanspolitikken. Fondet forvaltes på en åpen og langsiktig måte. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen gjør rede for resultater og arbeidet med ansvarlig forvaltning, og drøfter videreutviklingen av strategien for investeringene

God avkastning i 2016
Ved utgangen av 2016 var verdien av Statens pensjonsfond utland (SPU) 7 507 mrd. kroner og verdien av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 212 mrd. kroner. Avkastningen av SPU var i fjor 6,9 prosent målt i fondets valutakurv, mens den for SPN var 7,1 prosent målt i norske kroner. Norges Bank oppnådde i fjor en meravkastning på 0,15 prosentenheter sammenliknet med referanseindeksen fra departementet. Tilsvarende tall for Folketrygdfondet var 1,17 prosentenheter.

De to forvalterne rapporterer meravkastning, risiko og kostnader fordelt på de ulike strategiene i forvaltningen. For SPN var det i fjor enten positiv eller ingen meravkastning. For SPU var det også noen strategier med mindreavkastning. Neste års fondsmelding vil inneholde en gjennomgang av Norges Banks forvaltning. En vurdering av nytte og kostnader ved de ulike strategiene for SPU vil være en del av denne gjennomgangen.

Ansvarlig forvaltning
Innenfor den overordnede finansielle målsettingen skal Statens pensjonsfond være en ansvarlig investor. Arbeidet med ansvarlig forvaltning har utviklet seg mye det siste tiåret. SPU og SPN er ledende internasjonalt på dette området.

I 2016 ble det tatt inn to nye kriterier i retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Det ene kriteriet retter seg mot atferd som på selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. Dette kriteriet er langt på vei nybrottsarbeid internasjonalt. Det andre kriteriet retter seg mot gruveselskaper og kraftprodusenter som har 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull. Det ble i 2016 offentliggjort utelukkelse av 59 selskaper og 11 ble satt til observasjon etter kullkriteriet.

Viktige virkemidler i den ansvarlige forvaltningen er internasjonale standarder og forskning, dialog med selskaper, klare forventninger til selskapene, samt å fremme forslag og stemme på generalforsamlinger. Norges Bank har varslet at dette arbeidet om kort tid vil bli supplert med et nytt forventningsdokument om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning.

Klimaspørsmål i forvaltningen
Klima er en viktig, finansiell risikofaktor for Statens pensjonsfond på lang sikt. Fondet er særlig utsatt for systemisk risiko fordi det er stort, langsiktig og har investeringer spredt på flere tusen selskaper. Systemisk klimarisiko oppstår ved at økonomisk vekst og samlet inntjening i selskapene påvirkes av klimaendringer, klimapolitikk og teknologiutvikling. 

– Våre fond er store investorer i markedene de opererer i, og skal bidra til å forbedre internasjonale standarder og selskapsrapportering på klimaområdet. Begge fondene har utviklet en rekke virkemidler for å håndtere klimarisikoen, sier finansminister Siv Jensen.

Som ledd i den ansvarlige forvaltningen er det egne mandater for miljørelaterte investeringer i SPU. Om lag 64 mrd. kroner var investert gjennom disse mandatene ved utgangen av 2016.  

Arbeid som pågår
Et utvalg ledet av Svein Gjedrem vurderer sentralbankloven og styringsstrukturen i Norges Bank, herunder alternative styrings- og selskapsmodeller for SPU. Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. juni 2017.

__________
Les mer: