Historisk arkiv

IMF: - Godt tilpasset økonomisk politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det er nå en spirende oppgang norsk økonomi, sier Det internasjonale valutafondet (IMF). Oppgangen understøttes av Regjeringens økonomiske opplegg.

En delegasjon fra IMF overleverte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen.

IMF anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 1¾ prosent i år og 2¼ prosent neste år. Arbeidsledigheten ventes å avta til 4 prosent innen årsskiftet.

Både anslagene og vurderingene i rapporten er godt i tråd med Revidert nasjonalbudsjett.

– Det er gledelig at også IMF mener det økonomiske opplegget er godt tilpasset den økonomiske situasjonen. IMF gir støtte til regjeringens finanspolitikk og mener at oljepengebruken er riktig inntil den økonomiske veksten har fått godt feste, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Delegasjonen er også positive til nedjusteringen av den forventede realavkastningen i Statens pensjonsfond utland fra 4 til 3 prosent som en tilpasning til dagens lavere avkastning i kapitalmarkedene

IMF trekker også frem forhold som kan true den gryende oppgangen. Dersom veksten i verdensøkonomien skulle bli svakere enn ventet, eller det oppstår ny bankuro i EU-landene, svekkes vekstutsiktene i norsk økonomi. Også innenlandske forhold, som en brå korreksjon i boligprisene, vil kunne hemme utviklingen.

– Jeg er enig i at vi fortsatt må være årvåkne, og at tilpasningen til en mindre petroleumsavhengig økonomi må fortsette. Det er viktig at vi fortsetter arbeidet med å styrke vår internasjonale konkurransekraft. IMF støtter tiltakene regjeringen har gjennomført på skattesiden, og jeg er enig i at vi må jobbe videre med å effektivisere skattesystemet og offentlig sektor, sier finansministeren.

Delegasjonen konkluderer med at det norske bankvesenet er motstandsdyktig, men at høy gjeld i husholdningene og sterk boligprisvekst utgjør en sårbarhet for den finansielle stabiliteten.

Videre påpeker IMF at det er behov for ytterligere reformer av arbeidsledighets- og uføretrygd, samt utdanningstiltak som kan redusere frafallet og understøtte yrkesdeltakelsen. Delegasjonen mener at offentlige tjenestepensjoner bør justeres i samme retning som de private for å understøtte yrkesdeltakelsen blant eldre arbeidstakere, og at det fortsatt er et potensiale for å øke kvinners deltakelse i arbeidslivet.

Rapporten viser også til at justeringer i landbrukspolitikken vil kunne medvirke til en mer effektiv ressursbruk og komme lavinntektsgrupper til gode gjennom lavere matvarepriser.

IMF vil utarbeide en mer omfattende rapport som legges fram for IMFs styre. Rapporten vil bli offentliggjort etter styrebehandlingen.

Delegasjonen ble ledet av Mission Chief Thomas Dorsey.

 

Nett-tv IMFs vurdering av Norge

Se sendingen her

Se sendingen her