Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Pressemeldinger
Revidert nasjonalbudsjett 2017:

Lavere engangsavgift på de mest miljøvennlige motorsyklene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen endrer engangsavgiften på nye motorsykler i miljøvennlig retning i forslaget til Revidert nasjonalbudsjett 2017. Stykkavgiften og motoreffektavgiften fjernes helt, samtidig som det innføres en CO2-komponent.

– Motorsykkel er til glede og nytte i folks hverdag. Mange nye og miljøvennlige motorsykler får lavere engangsavgift med regjeringens forslag. Vi har allerede gode erfaringer med å kutte avgiftene på biler med lave utslipp, og nå får også motorsyklister sterkere insentiver til å velge miljøvennlig, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I budsjettet for 2017 ble det varslet en endring av engangsavgiften for motorsykler etter modell av endringene for personbiler. Nå følger regjeringen opp med innføring av en progressiv avgift på CO2-utslipp i engangsavgiften som erstatter avgiften på motoreffekt og stykkavgiften.

Motorsykler med registrert utslippsinformasjon vil nå i stedet for avgift på motoreffekt og stykkavgift få en avgift på CO2-utslipp på 630 kroner per gram CO2 per km for utslipp over 75 gram og 800 kroner per gram over 140 gram.

Lette motorsykler betaler i dag bare stykkavgift. For disse motorsyklene innebærer fjerning av stykkavgiften derfor at engangsavgiften faller bort, med mindre de har utslipp over grensen på 75 gram CO2 per km.

Nye motorsykkelmodeller må nå ha opplysninger om utslipp av CO2 og NOX oppgitt i typegodkjenningen. Fremdeles har mange av de nye motorsyklene som blir registrert, gamle typegodkjenninger uten utslippsverdier. Motorsykler uten registrert utslippsinformasjon vil få avgift etter gjeldende regelverk. Det er ventet at andelen nye motorsykler med registrert utslippsinformasjon vil øke i løpet av 2017, og at de fleste nye motorsykler vil ha utslippsinformasjon i 2018.

Endringene vil gjelde fra og med 1. juli 2017. Endringen er anslått å være omtrent provenynøytral.

Les mer i Prop. 130 LS (2016–2017) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga