Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank for 1. kvartal 2017.

Finansdepartementet besluttet 15. desember 2016 at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet skal utgjøre 2 prosent fra 31. desember 2017, i tråd med råd fra Norges Bank for 4. kvartal 2016. Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Høy boligprisvekst og vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning tyder på at finansielle ubalanser fortsatt bygger seg opp. Boligprisene har økt vesentlig mer enn husholdningenes disponible inntekter det siste året. Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak i husholdningene, og gjør husholdningene samlet sett mer sårbare.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. Norges Bank har i brev 14. mars 2016 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/17. Finanstilsynet har i brev til departementet uttalt at de slutter seg til Norges Banks råd. Etter Finanstilsynets vurdering har risikoen for finansiell ustabilitet økt.

Les mer: