Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank for 3. kvartal 2017.

Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer for banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, er i dag på 1,5 prosent. Finansdepartementet besluttet 15. desember 2016 at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet skal utgjøre 2 prosent fra 31. desember 2017, i tråd med råd fra Norges Bank for 4. kvartal 2016.  

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid tyder på at finansielle ubalanser har bygget seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. Norges Bank har i brev 20. september 2017 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/17. Finanstilsynet har i brev til departementet uttalt at de slutter seg til Norges Banks råd. Etter Finanstilsynets vurdering har sårbarheten i det finansielle systemet økt noe.

Les mer: