Historisk arkiv

Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag konkludert i to saker som har betydning for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og den økonomiske politikken. Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksje­andelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også foreslå at det fra nå av legges til grunn en forventet real­avkastning av fondet på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Dette tallet har en sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken.

– Regjeringens forslag vil gi en fortsatt forsvarlig forvaltning av de store olje- og gassrikdommene. Vi har vært heldige, men har også forvaltet ressursene godt. Endringene regjeringen nå foreslår, styrker ramme­verket for forvaltning av olje- og gass­inntektene. Det legger til rette for at også fremtidige generasjoner får glede av disse inntektene, sier statsminister Erna Solberg.

Aksjeandelen økes til 70 prosent
Regjeringen legger opp til å øke aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland fra 62,5 prosent til 70 prosent.

– Aksjer har høyere forventet avkastning enn obligasjoner, og vil derfor i større grad bidra til målet om at fondet skal ha størst mulig kjøpekraft. Samtidig har aksjer høyere risiko. Når regjeringen nå legger opp til å øke aksjeandelen, er det på bakgrunn av en samlet vurdering av rådene vi har mottatt. En høyere andel aksjer forutsetter bred politisk enighet og at vi evner å holde fast ved investerings­strategien, også i perioder med store utslag i fondsverdien, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen har mottatt råd og vurderinger av aksjeandelen i Statens pensjons­fond utland fra Mork-utvalget og Norges Bank. Vi har også mottatt flere høringsinnspill.

– Regjeringen mener at risikoen ved en aksje­andel på 70 prosent alt i alt vil være akseptabel. Justeringen av anslaget for forventet realavkastning understøtter at fondet fortsatt har en lang ­horisont. Det er en forutsetning for å ha en høy aksjeandel, sier finansminister Siv Jensen.

Anslaget for fondsavkastningen settes ned til 3 prosent
Regjeringen endrer ikke handlingsregelen som ligger til grunn for finans­politikken. Bruken av olje- og fondsinntekter skal over tid følge forventet real­avkastning av Statens pensjonsfond utland. Det skal legges stor vekt på å jevne ut svingninger i økonomien for å bidra til god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

– Siden 2001 har det blitt lagt til grunn en forventet realavkastning på 4 prosent i Statens pensjonsfond utland. Vurderinger av forventet realavkastning fra både Thøgersen-utvalget, Mork-utvalget og Norges Bank tilsier at vi fremover må belage oss på lavere avkastning. Det må vi ta inn over oss. Derfor tilpasser vi nå kartet etter terrenget og foreslår å nedjustere anslaget på forventet realavkastning til 3 prosent, sier finansminister Siv Jensen.

Det finanspolitiske rammeverket sikter mot å skjerme statsbudsjettet og fastlandsøkonomien fra svingninger i olje- og fondsinntektene. Det gir også mer stabile arbeidsforhold for konkurranseutsatt næringsliv.

– I møte med oljeprisfallet har regjeringen de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeids­ledighet. Også i årene fremover må finanspolitikken tilpasses situasjonen i norsk økonomi, med mål om å jevne ut svingninger i produksjon og sysselsetting, sier finansminister Siv Jensen.

Da Stortinget sluttet seg til retningslinjene for finanspolitikken i 2001, ble det understreket at økningen i bruken av petroleumsinntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke vekstevnen i resten av økonomien. En enstemmig finanskomité pekte på at skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruktur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer velfungerende økonomi.

– Vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser, satsing på kunnskap og forskning og investeringer i infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover, om norsk økonomi skal komme styrket ut av de krevende omstillingene vi nå står i, med varig lavere vekstbidrag fra oljevirksomheten, sier finansminister Siv Jensen.

Forslaget om økt aksjeandel vil bli lagt fram i den årlige meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond som fremmes for Stortinget 31. mars. En nærmere begrunnelse for endringen i avkastningsanslaget, og langsiktige implikasjoner for statsfinansene, vil bli lagt fram for Stortinget samme dag i Perspektivmeldingen 2017.

Nett-tv Pressekonferanse med statsministeren og finansministeren

Se sendingen her

Se sendingen her