Historisk arkiv

Pressemeldinger

Utredning fra sentralbanklovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget har også gått gjennom organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland.

– Gjeldende sentralbanklov er fra 1985, og siden da har det skjedd mye som har påvirket sentralbankenes oppgaver. I løpet av denne perioden har også Norges Bank  fått i oppgave å forvalte Statens pensjonsfond utland, som i dag er av en kompleksitet og størrelsesorden få kunne se for seg. Disse utviklingstrekkene var bakgrunnen for at sentralbanklovutvalget ble satt ned, sier Jensen.

Sentralbanklovutvalget, som har vært ledet av tidligere sentralbanksjef og finansråd Svein Gjedrem, ble oppnevnt 10. april 2015, for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Det ble bedt om å se hen til internasjonal praksis på området, herunder erfaringer med ekspertkomiteer. En viktig del av mandatet har vært å vurdere organiseringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets vurderinger og forslag. Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte. Samtidig er spennet i bankens ansvar stort. Mandatet er fremoverskuende, og utvalgets oppgave har vært å utrede om dagens organisering er den beste også når vi ser fremover. Utredning vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.

Utredningen vil bli sendt på høring i dag.

Les mer:

Pressemeldinger fra utvalget:

Vedlegg

 

Nett-tv Overrekkelse av rapporten fra Sentralbanklovutvalget

Se sendingen her

Se sendingen her