Historisk arkiv

Pressemeldinger

Differensiert arbeidsgiveravgift fungerer godt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift virker etter hensikten og bør bli videreført. Det mener Samfunnsøkonomisk analyse AS, som har evaluert ordningen.

Arbeidsgiveravgiften er differensiert slik at næringslivet i distriktene har en lavere sats enn i sentrale strøk. I alt er det syv soner med ulik sats for arbeidsgiveravgiften. En lavere arbeidsgiveravgift i distriktene reduserer arbeidskraftkostnadene i disse områdene og gir økt etterspørsel etter arbeidskraft.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift innebærer EØS-rettslig statsstøtte, og i statsstøtteregelverket er det et krav at slike ordninger skal evalueres.

– Evalueringen viser at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift bidrar til å forhindre eller redusere befolkningsnedgangen i distriktene. Det betyr at ordningen virker etter hensikten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

En videreføring av ordningen vil kreve godkjenning fra ESA. Evalueringsrapporten vil danne et viktig grunnlag for vurderingen.

– Dette tiltaket gir distriktene rundt 14 milliarder kroner i avgiftslette i året, og er det mest omfattende distriktspolitiske virkemiddelet vi har. Vi ønsker å opprettholde ordningen slik at vi kan ta med oss de positive effektene inn i fremtiden også, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Hovedfunn fra evalueringen:

  • Den differensierte arbeidsgiveravgiften bidrar til å forhindre eller redusere befolkningsnedgangen i distriktene i Norge.
  • Det er ikke noen andre virkemidler som er bedre egnet til å motvirke befolkningsnedgangen i distriktene enn differensiert arbeidsgiveravgift.
  • Ordningen har ikke vesentlige negative effekter på handel og konkurranse over landegrensene. De fleste bedriftene som nyter godt av ordningen, er mindre bedrifter som produserer varer og tjenester for hjemmemarkedet. Bedriftene som eksporterer til utlandet er kapitalintensive, noe som innebærer at arbeidskraftkostnadene utgjør en liten del av de samlede kostnadene. Redusert arbeidsgiveravgift har derfor mindre betydning for disse bedriftene.
  • Befolkningsutviklingen vil endre seg over tid og derved vil også behovet for differensiert arbeidsgiveravgift endres. Samfunnsøkonomisk analyse anbefaler derfor at soneinndelingen bør vurderes fra tid til annen, men peker samtidig på at næringslivet har behov for stabile rammebetingelser.

Evalueringen er gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Relevante dokumenter: