Historisk arkiv

Evaluering av Skattefunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Samfunnsøkonomisk analyse AS har oversendt sin evaluering av Skattefunn-ordningen, med en klar anbefaling om å videreføre Skattefunn.

Evalueringen konkluderer med at Skattefunn bidrar til å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling, og at dette gir mer nyskaping og økt produktivitet i næringslivet.

– Skattefunn bidrar ifølge evalueringen til høyere verdiskaping gjennom kunnskap, forskning og innovasjon. Finansdepartementet vil nå gå igjennom rapporten og be om innspill fra relevante aktører. Samlet sett vil dette gi oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med Skattefunn, sier finansminister Siv Jensen.

Evalueringen har også sett på misbruk av Skattefunn, blant annet med utgangspunkt i kontroller utført av Skatteetaten. Rapporten slår fast at det skjer misbruk under ordningen, men viser til at det kan gjøres endringer som begrenser dette, og at misbruket uansett ikke har et omfang som endrer anbefalingen om å videreføre Skattefunn.

Samfunnsøkonomisk analyse AS gir flere konkrete anbefalinger til utformingen av Skattefunn som departementet vil ta med seg i det videre arbeidet.

Skattefunn-ordningen er meldt inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) etter gruppeunntaket for støtte til forskning og utvikling. EUs statsstøtteregelverk innebærer at ordningen som Skattefunn må evalueres. Evalueringen har fulgt en evalueringsplan som er godkjent av ESA, se ESAs beslutning 249/15/COL av 24. juni 2015. Samfunnsøkonomisk analyse AS ble i juni 2016 tildelt oppdraget om å utføre evalueringen etter en offentlig anbudskonkurranse.

Evalueringen fra Samfunnsøkonomisk analyse AS er gjort på oppdrag av Finansdepartementet.

Relevante dokumenter: