Historisk arkiv

Pressemeldinger

Høring av NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland på høring.

En ekspertgruppe ledet av professor og rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen har vurdert om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør være investert i energiaksjer. Gruppen overleverte sin utredning til departementet 24. august 2018.

Bakgrunnen for utredningen var et råd fra Norges Bank til Finansdepartementet i november 2017 om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for SPU. Rådet fra Norges Bank ble sendt på høring i februar 2018.

I tråd med mandatet, la ekspertgruppen til grunn et bredere sett med hensyn enn Norges Bank for å vurdere om SPU bør investeres i energiaksjer. Gruppen har vurdert sårbarheten i norsk økonomi og nasjonalformuen for et varig fall i oljeprisen, samt nytten og kostnadene ved å ta energiaksjer ut av SPUs investeringer. Utvalget har også sett på alternative tiltak som kan redusere risikoen. Etter en samlet vurdering konkluderte ekspertgruppen med at SPU fortsatt bør investeres i energiaksjer.

– Ekspertutvalgets anbefalinger er basert på bredere vurderinger enn Norges Bank la til grunn for sitt råd. Utvalget peker også på andre måter å redusere risikoen på. Vi ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag når vi skal ta stilling til dette viktige spørsmålet om forvaltningen av vår felles formue. Derfor sender vi også utvalgets utredning på høring, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Høringsfristen er 28.11.18.

Regjeringen tar sikte på å legge frem sine vurderinger for Stortinget tidlig i vårsesjonen 2019.

Les mer i høringsbrevet