Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 pst. i henhold til departementets beslutning i desember 2016.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 19. september 2018 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret på 2 pst., og peker bl.a. på at husholdningenes gjeldsbelastning stiger videre, men gjeldsveksten har avtatt noe det siste året. Fremover ventes det at gradvis økte renter, ferdigstilling av nye boliger og lav befolkningsvekst vil holde boligprisveksten nede. Norges Bank viser også til at den høye prisveksten i markedet for næringseiendom de siste årene har økt risikoen for et markert prisfall lenger frem. Foretakene har for øvrig god tilgang på kreditt, både fra banker og i obligasjonsmarkedet. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/18.

Finanstilsynet har i brev 19. september 2018 sluttet seg til Norges Banks råd.

 

Les mer: