Historisk arkiv

Pressemeldinger

Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45. En mer detaljert anslagstabell publiseres sammen med budsjettet.

I revidert nasjonalbudsjett 2018 anslås en vekst i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i år og 2,6 prosent til neste år, det samme som i nasjonalbudsjettet. Det er høyere enn den historiske trenden, og kapasitetsutnyttelsen vil øke og ligge nær et normalt nivå neste år. I arbeidsmarkedet er bedringen kommet raskere enn ventet.

I revidert nasjonalbudsjett 2018 videreføres den nøytrale finanspolitiske innretningen det ble lagt opp til i det budsjettet som Stortinget vedtok i desember (saldert budsjett). Bruken av oljeinntekter anslås nå til 225,5 milliarder kroner i 2018, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det er 5,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Det strukturelle underskuddet er satt ned også for 2017, og budsjettimpulsen anslås dermed fortsatt til i underkant av 0,1 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Bruken av oljeinntekter anslås nå til 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018, ned fra 2,9 prosent i saldert budsjett. Nedjusteringen må ses i sammenheng med en markert oppgang i markedsverdien av fondet mot slutten av fjoråret.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i revidert nasjonalbudsjett 20181

 

2017

         2018

         2019

 

 

RNB182

NB183

RNB18

NB18

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

1,8

2,5

2,5

2,6

2,6

Sysselsetting, personer

1,1

1,3

1,1

1,1

1,1

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,2

3,8

4,0

3,7

3,8

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd,

mrd. 2018-kroner

219,2

225,5

231,1

-

-

Budsjettimpuls4

0,2

0,1

0,1

-

-

Uttak fra SPU5

2,8

2,7

2,9

-

-

1) Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.
2) Revidert nasjonalbudsjett 2018. Publisert 15. mai 2018.
3) Nasjonalbudsjettet 2018. Publisert 12. oktober 2017.
4) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
5) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.