Historisk arkiv

Faktaark om boligmarkedet og gjeld

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 • Så langt i år har boligprisene i Oslo økt med 9,3 pst., ifølge tall fra Eiendom Norge (tallene er ikke sesongjustert). Det er om lag samme prisvekst som i tilsvarende periode i 2016. På landsbasis er prisene nå tilbake på toppnivået fra i fjor.
 • Norske husholdningers gjeld utgjør i gjennomsnitt mer enn to ganger deres disponible inntekt. Dette er høyt både historisk og sammenliknet med andre land.
 • Ifølge beregninger i Pengepolitisk rapport 1/18 er husholdningenes gjeldsbetjeningsgrad, andelen av inntekt som betjener renter og normale avdrag, nå på linje med nivåene fra bankkrisen på slutten av 1980-tallet, selv med dagens svært lave rentenivå.
 • Tall fra Finanstilsynets boliglånsundersøkelse, som er en utvalgsundersøkelse for lån som er gitt på høsten, viser at andelen lån som oppfylte alle kravene i forskriften var høyere i 2017 enn året før. Oppgangen var særlig stor blant lån til unge. Undersøkelsen viste blant annet at:
  • I 2017 var 3 prosent av nedbetalingslånene høyere enn 85 prosent av boligverdien (når tilleggsikkerhet er inkludert), mot 5 prosent i undersøkelsen fra 2016.
  • 2 prosent av nedbetalingslånene hadde en gjeldsgrad som var høyere enn 5, mot 9 prosent året før.
 • En analyse fra Norges Banks rapport Finansiell stabilitet 2017 viser at førstegangskjøpere og sekundærboligeiere er grupper som er særlig utsatte ved en renteoppgang.
 • Ligningstall, inkludert foreløpige tall for 2017, viser at andelen sekundærboliger i Oslo har vært relativt stabil på 18 prosent av samlet boligmasse de siste fire årene.
 • Ifølge tall fra Finantilsynets boliglånsundersøkelse for 2017, utgjorde lån til sekundærboliger om lag 5 prosent av samlede boliglån, ned fra 6 prosent de foregående årene.
 • I følge en analyse fra Norges Bank holdt antall boligkjøpere i aldersgruppen 25-29 år, som er en alder mange antas å kjøpe sin første bolig, seg oppe etter at boliglånsforskriften ble strammet inn i 2017. I den yngste aldersgruppen, 20-24 år, var det litt færre boligkjøpere i Oslo.
 • Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser en liten nedgang i antall førstegangskjøpere i Oslo både i 2016 og 2017 og oppgang i flere nærliggende kommuner i fjor.

Husholdningenes gjeld som andel av disponibel inntekt.
Prosent

Diagram: Husholdningenes gjeld som andel av disponibel inntekt

Kilde: Statistisk sentralbyrå