Historisk arkiv

Pressemelding fra Statistikklovutvalget:

Fortsatt forskning og analyse i Statistisk sentralbyrå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistikklovutvalget anbefaler at Statistisk sentralbyrås todelte samfunnsoppdrag videreføres: Byrået skal både være den sentrale statistikkmyndigheten, og det skal utføre forskning og analyser som kan understøtte utformingen av offentlig politikk.

Utvalget overleverte i dag sin innstilling til finansminister Siv Jensen.

Statistisk sentralbyrå har en stor forsknings- og analysevirksomhet som dels retter seg mot sentralforvaltningen og regjeringen, Stortinget og partene i arbeidslivet, og dels retter seg mot allmennheten. Analysene dreier seg ofte om å understøtte utformingen av offentlig politikk, særlig økonomisk politikk.

– Forsknings- og analysevirksomheten i Statistisk sentralbyrå er verdifull og bør videreføres, sier utvalgsleder Nils-Henrik M. von der Fehr. Utvalget ser imidlertid både fordeler og ulemper med å ha slik virksomhet lagt til landets statistikkbyrå. Utvalget har vurdert to modeller for å videreføre dette samfunnsoppdraget; enten innenfor Statistisk sentralbyrå, som i dag, eller ved å skille den ut og opprette et eget, uavhengig utredningsinstitutt.

Forskning og analyse er vesensforskjellig fra statistikkproduksjonen, noe som kan gjøre det krevende å finne en balanse mellom de to oppgavene. Dersom forskningsvirksomheten anses som viktigere eller mer prestisjefylt enn statistikkproduksjonen, kan det vri oppmerksomheten blant ledere og medarbeidere internt i Statistisk sentralbyrå. Det er også en fare for at forsknings- og analyseaktiviteten kan svekke tilliten til statistikken. I motsetning til statistikk som er tilbakeskuende og faktabasert, er forskning fremadskuende eller kontrafaktisk. Resultatene kan dermed fremstå som usikre og kontroversielle.

På den annen side gir nærhet mellom statistikkproduksjon og forskning og analyse samvirkegevinster. Å skille ut forsknings- og analyseaktiviteten i en egen institusjon vil i tillegg medføre organiserings- og etableringskostnader. Det vil også ta tid å finne frem til nye samarbeidsformer med andre aktører og bygge ny tillit. 

– Alt i alt er det gode grunner til at Statistisk sentralbyrå fortsatt skal ha forskning- og analyseoppgaver av denne typen, sier von der Fehr. Det meste av byråets forskning har en anvendt karakter, i form av utredninger av konkrete politikkutfordringer. Slik bør det fortsatt være. Forskning- og analysevirksomheten bør gis et klarere mandat, gjennom en forskrift som beskriver oppgavene på overordnet nivå. Statistisk sentralbyrå vil dermed ha et todelt samfunnsoppdrag: Det skal være den sentrale statistikkmyndigheten, og det skal bedrive forskning og analyse.

Virksomheten må innrettes slik at forskning og utvikling ved andre institusjoner ikke fortrenges i urimelig grad; spesielt skal ikke byråets egne forskere ha privilegert tilgang til data, understreker von der Fehr.

 

Les mer:

Nett-tv Statistikklovutvalget overleverer rapport

Se sendingen her

Se sendingen her