Historisk arkiv

Pressemelding fra Statistikklovutvalget:

Statistisk sentralbyrå bør ha et uavhengig råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statistikklovutvalget anbefaler at Statistisk sentralbyrås faglige uavhengighet videreføres og at dagens styre erstattes av et uavhengig råd for Statistisk sentralbyrå.

Utvalget leverte i dag sin innstilling til finansminister Siv Jensen. 

Faglig uavhengighet
Faglige hensyn må være avgjørende i statistikkproduksjonen, både når det gjelder valg av datagrunnlag og metoder samt når og hvordan resultatene formidles. Det samme gjelder for oppgaver som forskning og analyse. Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må derfor sikres den nødvendige faglige uavhengighet. Det vil bidra til å sikre tillit til statistikken og til Statistisk sentralbyrå som institusjon.

For europeisk statistikk er det over tid utarbeidet et detaljert regelverk for å ivareta faglig uavhengighet i statistikkproduksjonen. Utvalget mener dette regelverket bør legges til grunn for all offisiell statistikk. Tilsvarende regler bør også gjøres gjeldende for Statistisk sentralbyrås forskning og analyse.

– Uavhengigheten gjelder først og fremst hvordan Statistisk sentralbyrå skal utføre sine oppgaver, og ikke hvilke oppgaver byrået skal utføre. Det er ingen motsetning mellom faglig uavhengighet og et statistikkprogram vedtatt av politisk valgte myndigheter, så lenge statistikkprodusentene har frihet til å gjennomføre programmet etter faglige kriterier, sier utvalgsleder Nils-Henrik M. von der Fehr.

Klarere styringslinjer
Utvalget anbefaler at dagens styre erstattes av et råd for Statistisk sentralbyrå. Rådet bør oppnevnes av Kongen, skal være bredt sammensatt, og skal være uavhengig av både Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Dagens styre har fylt viktige funksjoner, særlig ved å styrke ledelseskapasiteten i Statistisk sentralbyrå gjennom at beslutninger tas av et kollegialt organ. Modellen med et styre er imidlertid vanskelig å forene med det europeiske regelverket.

– En modell med et uavhengig råd viderefører viktige trekk ved dagens praksis, sier utvalgsleder von der Fehr. En omgjøring fra styre til råd gir også en klarere styringslinje fra ansvarlig departement til byrået. Utvalget anbefaler at det er mest mulig åpenhet om rådgivningen; da vil rådet også fungere som et ombud for andre interessenter.

 

Les mer:

Nett-tv Statistikklovutvalget overleverer rapport

Se sendingen her

Se sendingen her