Historisk arkiv

Endrer referanseindeksen for obligasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Obligasjoner utstedt av stater og selskaper hjemmehørende i fremvoksende markeder tas ut av referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland (SPU). Fondet vil fortsatt kunne investeres i slike obligasjoner som en del av den aktive forvaltningen.

– Vi gjør også enkelte justeringer i landvektene for statsobligasjoner, og til sammen vil dette legge til rette for økt investerbarhet og lavere transaksjonskostnader i forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I 2017 ble det besluttet å øke aksjeandelen i SPU til 70 prosent. I lys av denne beslutningen satte Finansdepartementet i gang et arbeid med å gjennomgå rammeverket og referanseindeksen for fondets obligasjonsinvesteringer. Det er innhentet råd og vurderinger både fra Norges Bank og en ekspertgruppe.

I årets melding om Statens pensjonsfond legger Finansdepartementet opp til å ta obligasjoner utstedt av stater og selskaper hjemmehørende i fremvoksende markeder ut av referanseindeksen for SPU. Forslaget er ikke basert på en vurdering av enkeltland eller -ustedere, men legger indeksleverandøren Bloombergs klassifiseringer til grunn. Basert på denne klassifiseringen vil statsobligasjoner utstedt av Chile, Israel, Malaysia, Mexico, Polen, Russland, Sør-Korea, Thailand, Tsjekkia og Ungarn, som i dag inngår i fondets referanseindeks, tas ut.

Norges Bank vil fortsatt kunne investere SPU i stats- og selskapsobligasjoner utstedt i fremvoksende markeder, innenfor en ramme fastsatt av departementet. Rammen foreslås satt til 5 prosent av obligasjonsporteføljen. Det vil også bli stilt utvidede krav til rapportering. De konkrete endringene i mandatet for forvaltningen av SPU og plan for ikrafttredelse av disse, vil bli utarbeidet av Finansdepartementet i samråd med Norges Bank, etter at Stortinget har behandlet meldingen.

Som anbefalt av Norges Bank legges det opp til å videreføre BNP-vekter for sammensetningen av statsdelen av obligasjonsindeksen, men med enkelte tekniske justeringer. Det legges videre opp til at selskapsobligasjoner fortsatt skal inngå i referanseindeksen med en andel på 30 prosent, som i dag. I tråd med rådet fra ekspertgruppen, skal løpetiden for obligasjonslånene i indeksen fortsatt følge markedsutviklingen.

– Beslutningen om høyere aksjeandel i SPU var blant annet basert på en vurdering av at fondets evne til å bære risiko har økt over tid. Økningen i aksjeandelen tilsier derfor i seg selv ikke et behov for vesentlige endringer i obligasjonsindeksen, sier finansminister Siv Jensen.