Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Pressemeldinger

Et budsjett som ruster Norge for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Norge er inne i en god periode. Det er optimisme og stor investeringsvilje i bedriftene. De skaper nye jobber i by og bygd. Regjeringen benytter de gode tidene til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

– Vi fortsetter å investere betydelig i gode veier, jernbane og kollektivtrafikk. Folk skal komme raskt frem og trygt hjem. I tillegg prioriterer vi forskning og teknologiutvikling som skal bidra til lavere utslipp og grønne arbeidsplasser. Det støtter opp under konkurransekraft i bedrifter over hele landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

50 000 flere har kommet i jobb det siste året. 4 av 5 i privat sektor. Det bidrar til bærekraften i velferdssamfunnet vårt og betyr mye for den enkelte. Selv om arbeidsledigheten ikke har vært lavere på ti år, er det fortsatt for mange som ikke får sjansen til å jobbe. Et viktig mål for regjeringen er at enda flere skal bli kvalifisert og inkludert i arbeidslivet.

– Vi satser på tidlig innsats i barnehage og skole, og prioriterer tiltak som skaper gode rammer for familiene og kvalitet i skolen. Slik ruster vi de unge til fremtidens arbeidsmarked og styrker muligheten for å lykkes uansett bakgrunn, sier finansministeren.

Regjeringen fortsetter satsingen på tiltak som skal bidra til at flere  som har falt utenfor kan få en ny sjanse.

– Med dette budsjettforslaget oppfyller vi opptrappingsplanen for rusfeltet. Og vi ser at det virker. Stadig flere med rusproblemer kommer i aktivitet og får jobb, sier finansministeren.

Regjeringen forsetter den sterke satsingen på politi og forsvar. I 2020 vil vi nå målet om to politiansatte per 1 000 innbygger og oppfylle langtidsplanen for forsvarssektoren.

– Med budsjettforslaget for 2020 har vi økt bevilgningene til Forsvaret med over 8 milliarder kroner reelt i perioden 2017–2020. Det er den største forsvarssatsingen i nyere tid. Norge skal være et trygt land å bo i, sier Jensen.

Trygghet handler også om å få hjelp når du trenger det. Investeringer i gode helsetjenester og eldreomsorg har stor plass i budsjettforslaget.

– Vi legger til rette for 2 000 nye heldøgns omsorgsplasser, og oppretter et eget eldreombud. I tillegg styrker vi økonomien til de viktigste leverandørene av velferdstjenester, nemlig kommunene, sier Jensen.

Utenfor Norges grenser skjer det endringer i globale og økonomiske maktforhold som kan skape usikkerhet også her hjemme. Norge skal fortsette å bidra til et godt samarbeid på tvers av landegrensene, og vi står ved våre internasjonale forpliktelser. Samtidig skal vi investere fremtidsrettet og føre en ansvarlig økonomisk politikk. En sunn og solid økonomi er vårt beste forsvarsverk.

– Ved å holde igjen på pengebruken i gode tider, motvirker vi at presset i økonomien blir for høyt. Det støtter opp under konkurransekraft og videre vekst, sier finansministeren.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

 

Mrd. kroner1

       

 

2018

2018

2019

2020

2021

Privat konsum

1 533,6

1,9

1,8

2,7

2,9

Offentlig konsum

826,8

1,4

1,6

1,7

 

Bruttoinvesteringer i fast kapital

851,5

2,8

6,1

1,2

-0,5

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

153,4

1,9

17,8

-3,5

-10,4

Bedrifter i Fastlands-Norge

311,0

6,8

6,2

3,4

2,7

Boliger

193,5

-6,2

1,4

2,2

0,8

Offentlig forvaltning

192,7

7,5

1,3

0,3

 

Etterspørsel fra Fastlands-Norge2

3 057,6

2,0

2,1

2,2

2,2

Eksport

1 357,3

-0,2

2,3

7,3

3,5

Herav: Råolje og naturgass

569,4

-4,8

-2,9

14,0

4,6

Varer fra fastlandet

411,0

2,0

5,6

5,0

5,1

Tjenester fra fastlandet

247,2

4,4

5,3

5,0

1,6

Import

1 152,2

1,9

5,4

1,8

1,3

Bruttonasjonalprodukt

3 530,9

1,3

1,8

3,8

2,3

Herav: Fastlands-Norge

2 906,9

2,2

2,7

2,5

2,0

Andre nøkkeltall:

         

Sysselsetting, 1000 personer

 

1,6

1,6

1,0

0,6

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

 

3,8

3,5

3,4

3,4

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

 

2,5

2,2

2,1

2,1

Årslønnsvekst

 

2,8

3,2

3,6

 

Konsumprisvekst (KPI)

 

2,7

2,3

1,9

1,8

Vekst i KPI-JAE

 

1,6

2,4

2,2

2,0

Råoljepris, kroner pr. fat (løpende priser)

 

582

538

476

474

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

 

1,1

1,6

1,7

1,5

Importveid kronekurs, årlig endring i pst.4

 

0,1

2,0

0,5

0,0

Vekst i BNP hos Norges handelspartnere5

 

2,4

1,8

1,8

1,7

1 Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser.

Utenom lagerendring.

Beregningsteknisk forutsetning basert på terminpriser i september.

4 Positivt tall angir svakere krone.

5 Norges 25 viktigste handelspartnere vektet sammen med respektive andeler av norsk eksport av varer fra Fastlands-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, ICE, Norges Bank, Nav, Reuters, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 2 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

2018

2019

2020

Totale inntekter

1 350,6

1 387,2

1 446,4

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

273,5

266,3

273,0

    1.1 Skatter og avgifter

117,3

132,9

139,9

    1.2 Andre petroleumsinntekter

156,2

133,4

133,1

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

1 077,1

1120,9

1173,5

2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

986,4

1030,7

1084,8

2.2 Andre inntekter

90,6

90,2

88,7

Totale utgifter

1 318,1

1 381,6

1 442,6

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

22,6

28,0

28,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 295,6

1 353,6

1 414,6

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til 
Statens pensjonsfond utland

32,4

5,6

3,9

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

251,0

238,3

245,0

= Oljekorrigert overskudd

-218,5

-232,7

-241,1

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

225,5

232,7

241,1

= Overskudd på statsbudsjettet

7,0

0,0

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

25,4

5,6

3,9

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

225,0

236,7

251,3

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

257,4

242,3

255,2

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

8 484

8 243

9 500

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

8 724

8 483

9 758

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

8 407

8 722

9 088

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

214,1

239,0

243,6

Prosent av fondskapitalen

2,5

2,9

2,6

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,2

7,8

7,6

Budsjettindikator, prosentenheter4

-0,4

0,5

-0,2

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst

0,7

2,0

0,8

Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.

2 Ved inngangen av året.

3 Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til framtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

4 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Nett-tv Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2020

Se sendingen her

Se sendingen her