Historisk arkiv

Finansmarkedsmeldingen 2019:

Forskrift om unntak fra konsesjonsplikten for utlån gjennom folkefinansieringsplattformer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en endring i finansforetaksforskriften, som unntar utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering fra konsesjonsplikt når enkelte vilkår er til stede.

Plattformene må drives av et låneformidlingsforetak eller et finansforetak, og långivers samlede utlån kan ikke overstige 1 million kroner per år.

– Folkefinansiering er fortsatt en ganske ny ordning som regjeringen ønsker velkommen og vil legge til rette for. Det har vist seg at det er behov for å tydeliggjøre reglene noe. Det gjør vi nå gjennom denne forskriftsendringen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Långivning er etter finansforetaksloven konsesjonspliktig for långiver med mindre långivningen bare skjer i enkeltstående tilfeller. Lånebasert folkefinansiering kjennetegnes ved at lån formidles fra långiver til låntaker ved hjelp av en elektronisk plattform.

Finansdepartementet varslet i Finansmarkedsmeldingen 2018 at departementet ville vurdere behovet for å presisere hva som anses som «enkeltstående tilfeller», slik at usikkerhet rundt dette ikke er et utilsiktet hinder for at lånebasert folkefinansering får utbredelse i Norge.

Forslaget som var på høring, var begrenset til å gjelde lån til næringsvirksomhet. Unntaket fra konsesjonsplikten som er fastsatt i dag, inneholder ikke en slik avgrensning. Finansdepartementet ser imidlertid at det kan være behov for å vurdere regelverket for formidling av lån til forbrukere gjennom plattformer, og vil nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere dette nærmere.

Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat med forslag til regler for lånebasert folkefinansiering til Finansdepartementet.

Finansdepartementet har i dag sendt deler av forslaget på høring med høringsfrist 1. september 2019. 

Les mer: