Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Pressemeldinger
Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019. – Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent.

– Det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. Vi foreslår derfor å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår å åpne for moderate innslag av annet innhold enn trykt skrift og stillbilder, for eksempel innslag av lyd og video. Det vil ikke bli stilt krav om at det må foreligge en trykt utgave av det elektroniske tidsskriftet eller den elektroniske boka.

– Ved å åpne for moderate innslag av lyd og video, gir vi bransjen mulighet til å utnytte de mulighetene som ligger i elektronisk publisering. I kombinasjon med at det ikke stilles krav om trykt utgave, mener vi at fritakene er godt tilpasset den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil også strømming og nedlasting av lydbøker omfattes av fritaket.

Regjeringen foreslår at gjeldende avgrensninger av fritakene for trykte tidsskrifter og bøker så langt de passer gis tilsvarende anvendelse for elektroniske tidsskrifter og bøker. De nærmere avgrensningene vil bli regulert merverdiavgiftsforskriften. 

– Som et utgangspunkt bør elektroniske tjenester omfattes av avgiftsplikt i en stadig mer digitalisert verden. Det er derfor viktig å sikre at fritakene for elektroniske bøker og tidsskrifter bare omfatter samme typer av publikasjoner som er omfattet av dagens fritak for trykte tidsskrifter og bøker, avslutter finansminister Siv Jensen.

Les mer i Prop. 115 LS. (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga