Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene ikke skal endres nå.

Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 prosent til det økes til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, i henhold til departementets beslutning i desember 2018. Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 20. mars 2019 gitt råd om at bufferkravet ikke bør endres nå, og viser til at vurderingen av finansielle ubalanser ikke er vesentlig endret siden forrige kvartal. Norges Bank peker bl.a. på at husholdningenes gjeld fremdeles vokser raskere enn inntektene, selv om veksttakten har avtatt noe. Veksten i foretakenes kreditt holder seg oppe og er høyere enn veksten i økonomien. Aktiviteten i boligmarkedet er høy, men boligprisveksten er moderat. I markedet for næringseiendom har veksten i beregnede salgspriser avtatt siste kvartal, etter å ha steget kraftig de siste årene. Fremover venter Norges Bank at gradvis økte renter og en moderat boligprisvekst vil dempe videre gjeldsvekst i husholdningene, mens det i markedet for næringseiendom er tegn til at den sterke prisveksten vil kunne avta. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 1/19.

Finanstilsynet har i brev 20. mars 2019 sluttet seg til Norges Banks råd.

 

Les mer: