Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene ikke skal endres nå.

Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 prosent til det økes til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, i henhold til departementets beslutning i desember 2018.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Hvert kvartal skal Norges Bank gi råd til Finansdepartementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. I brev 18. september 2019 har Norges Bank gitt råd om at bufferkravet ikke bør endres nå, og viser til at vurderingen av finansielle ubalanser ikke er vesentlig endret siden forrige kvartal. Norges Bank peker blant annet på at husholdningenes gjeldsbelastning fortsatt er høy, og at eiendomsprisene er høye etter å ha vokst kraftig i mange år. De to siste årene har imidlertid husholdningenes gjeldsvekst kommet ned og er nå nær veksten i disponibel inntekt. Norges Bank viser til at boligprisveksten samtidig har vært moderat, mens den kraftige veksten i næringseiendomspriser har avtatt det siste året. Fremover venter Norges Bank at det økte rentenivået og fortsatt moderat boligprisvekst vil bidra til å dempe gjeldsveksten videre. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/19.

Finanstilsynet har i brev 18. september 2019 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: