Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Pressemeldinger

Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

For å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett kl. 10:45. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

Det går godt i norsk økonomi. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslås BNP for Fastlands-Norge å vokse med 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år. Det er høyere enn den langsiktige trenden.

Arbeidsmarkedet er i klar bedring, og arbeidsledigheten er kommet godt ned over hele landet. Sysselsettingen øker markert. Nedgangen i sysselsettingsandelen er snudd til oppgang. Arbeidsledigheten ventes å avta ytterligere fremover, fra 3,8 prosent i 2018 til henholdsvis 3,7 og 3,6 prosent i år og neste år, målt ved AKU.

Budsjettimpulsen for 2019 anslås nå til 0,5 prosent, som er høyere enn da budsjettet ble lagt frem i fjor høst. Det skyldes først og fremst at pengebruken i fjor ble lavere enn planlagt. Impulsen for 2018 er nå negativ. Ser vi 2018 og 2019 under ett, er finanspolitikken om lag nøytral.

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2019 innebærer en bruk av oljeinntekter på 238 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, som er noe høyere enn anslått i fjor høst. Den høyere uttaksprosenten har blant annet sammenheng med at uroen i finansmarkedene i høst og vinter reduserte verdien av SPU, slik at fondet var omtrent 500 mrd. kroner lavere ved årsskiftet enn anslått i budsjettet i fjor høst.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjett 20191

 

2018

2019

2020

   

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

2,2

2,7

2,5

 

Sysselsetting, personer

1,5

1,4

0,8

 

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,8

3,7

3,6

 

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. 2019-kroner

219,9

238,1

   

Budsjettimpuls2

-0,4

0,5

   

Uttak fra SPU3

2,5

2,9

   

1) Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.
2) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.
3) Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.