Historisk arkiv

Ny statistikklov legges frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå – statistikkloven. – SSBs virksomhet vil i all hovedsak fortsette som i dag. SSB gjør en god og viktig jobb og nyter høy tillit i samfunnet. Lovforslaget legger til rette for at dette skal fortsette, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Forslaget bygger blant annet på statistikklovutvalgets utredning, NOU 2018: 7, som ble lagt frem i fjor vår. Dagens statistikklov fra 1989 var moderne da den kom, men arbeidet med statistikk har endret seg mye siden.

Loven regulerer offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Følgende hovedtrekk foreslås i den nye statistikkloven:

  • Det opprettes et nasjonalt program for offisiell statistikk
  • SSB skal fortsatt ha et todelt samfunnsoppdrag og drive med både statistikk og forskning og analyse
  • SSBs faglige uavhengighet består
  • Dagens styre i SSB erstattes av et råd

Et nytt, nasjonalt statistikkprogram
I dag finnes ingen samlet oversikt over hva som regnes som offisiell statistikk, og definisjonen av offisiell statistikk er uklar. Etter den nye loven vil et nasjonalt program for offisiell statistikk angi hva som er offisiell statistikk og hvem som er ansvarlig for å produsere den. SSB er – og skal fortsatt være – den sentrale statistikkmyndigheten i Norge. SSB skal utarbeide programforslag etter samråd med andre statistikkprodusenter. Forslaget skal deretter på offentlig høring, slik at også brukere av statistikk får mulighet til å gi innspill. Programmet skal vedtas av Kongen i statsråd.

– Offisiell statistikk er vårt felles faktagrunnlag. Den danner grunnlag for det offentlige ordskiftet, for politikk og for beslutninger ellers i samfunnet. Et statistikkprogram vil gi et oversiktlig system for den offisielle statistikken i Norge. Vi legger vekt på en åpen, grundig og helhetlig vurdering av samfunnets behov for offisiell statistikk, sier finansministeren.

Opplysninger til og fra SSB
SSB må kunne hente inn nødvendige opplysninger for å utarbeide god, offisiell statistikk. Loven setter samtidig klare rammer for opplysningsplikten. Blant annet skal slik plikt bare kunne ilegges for opplysninger som er nødvendige for at SSB skal kunne utvikle, utarbeide eller formidle offisiell statistikk.

Dataene SSB utarbeider er en verdifull ressurs for forskningsformål. Samtidig må hensynet til personvernet ivaretas på en betryggende måte. Regjeringen foreslår derfor at forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter skal kunne søke om tilgang til data, men ikke andre. SSB skal ikke gi tilgang til opplysninger innhentet fra helseregistre. Det stilles videre strenge krav til at opplysningene bare kan brukes til statistiske formål, forskning og analyse, i tråd med den europeiske statistikkforordningen.

Regjeringen foreslår at taushetsplikt for personopplysninger oppheves etter 100 år og for andre opplysninger etter 60 år, slik det er i gjeldende lov.

– Vi har lagt stor vekt på personvernet, og går ikke like langt som statistikklovutvalget med å gi tilgang til opplysninger. Vi mener vi har funnet en god og forsvarlig balanse mellom viktige hensyn, sier finansministeren.

Fortsatt todelt samfunnsdrag for SSB
SSB skal også fremover ha forskning og analyse rettet mot Stortinget, regjeringen og partene i arbeidslivet som oppgave. Et todelt samfunnsoppdrag med både statistikk og forskning er ikke opplagt. Det er ikke vanlig i andre land, og statistikklovutvalget drøfter både fordeler og ulemper ved en slik løsning.

Regjeringen har lagt stor vekt på at SSB gjør en solid jobb innen forskning og analyse i dag. Tilliten til SSBs leveranser er høy.

Fortsatt uavhengighet for SSB
SSB skal, som i dag, være uavhengig i statistikkfaglige spørsmål. Uavhengigheten klargjøres i den nye loven.

Direktøren skal verken be om eller motta instruks fra noen i beslutninger om statistiske metoder, standarder og tidsplaner for offentliggjøring av offisiell statistikk fra SSB. Dette vil også gjelde for andre produsenter av offisiell statistikk. SSB skal være uavhengig også i utførelsen av forskning og analyse, men SSB kan bli pålagt oppgaver av overordnet departement innen forskning og analyse. Det er da viktig med åpenhet om oppgavene og premissene som ligger til grunn, og at SSB gjør rede for hvordan eventuelle føringer påvirker resultatene.

Styre erstattes av råd
Regjeringen foreslår å erstatte dagens styre med et råd for SSB, i tråd med utvalgets forslag. Dagens styre gjør en god jobb og fyller en viktig funksjon. Direktørens uavhengighet etter det europeiske statistikkregelverket innebærer imidlertid at vesentlige deler av SSBs virksomhet ikke lenger kan være styrets ansvar.  Rådet skal være en støtte for direktøren og samtidig føre oppsyn med at virksomheten oppfyller sitt samfunnsoppdrag. En årlig offentlig rapport til departementet med rådets vurderinger vil også bidra til åpenhet om SSBs virksomhet utad.

Les mer:

Nett-tv Pressekonferanse om fondsmeldingen og ny statistikklov

Se sendingen her

Se sendingen her