Historisk arkiv

Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I nysaldert budsjett for 2019 anslås bruken av oljeinntekter til 234,6 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2019 blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2019 er 3,4 milliarder kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2019, og 4,4 milliarder kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2020.

Budsjettimpulsen, som er endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapingen fra året før, anslås til 0,4 prosent i 2019. I Nasjonalbudsjettet 2020 ble budsjett­impulsen for 2019-budsjettet anslått til 0,5 prosent, mens det opprinnelige budsjettet for 2019, som ble lagt frem i fjor, ble anslått å ha en om lag nøytral innretning.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 254,5 milliarder kroner i 2019. Dette er en reduksjon på 31,3 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2019, blant annet som følge av lavere oljepris. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2019 anslås til 262,6 milliarder kroner, som er 16,4 milliarder kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2019 anslås til 1,8 prosent, målt fra regnskapet for 2018. Det er høyere enn anslått i Saldert budsjett 2019, men lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2020.

Tabell 1 Nøkkeltall for 2019-budsjettet på ulike tidspunkt1. Milliarder kroner og prosent

 

Saldert

RNB19

NB20

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

232,5

229,2

232,7

228,6

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

231,2

238,1

239,0

234,6

   Prosent av fondskapitalen

2,7

2,9

2,9

2,8

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,5

7,7

7,8

7,6

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

0,0

0,5

0,5

0,4 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

285,8

262,9

238,3

254,5

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

1,4

2,0

2,0

1,8

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

279,0

263,0

242,3

262,6

1 Budsjett for 2019 vedtatt av Stortinget høsten 2018 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2019 (RNB19), Nasjonalbudsjettet 2020 (NB20) og nysalderingen av 2019-budsjettet.

2 Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.