Historisk arkiv

Pressemeldinger

Tillatelse til erverv av Oslo Børs VPS Holding ASA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fattet vedtak om at Euronext N.V. og Nasdaq AB gis tillatelse til å erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA i samsvar med sine søknader.

Finansdepartementet anser Euronext N.V. og Nasdaq AB som egnede eiere etter verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven. 

Det er satt som vilkår for tillatelsen at aksjene erverves innen seks måneder.

Finansdepartementet viser til at enkelte forhold er av særlig betydning for det norske verdipapirmarkedet. Departementet anser det som viktig at disse fortsatt ivaretas, og de vil også bli vektlagt i tilsynet med, og annen oppfølging av, Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA:

Egenkapitalbevis

Finansdepartementet fremhever at egenkapitalbevisene er sentrale for det norske finansmarkedet og forventer at søker legger til rette for videreføring av opptak til handel av egenkapitalbevis, og herunder sørger for nødvendige tilpasninger i handelssystemer og regelverk.

Ivaretakelse av det norske SMB-markedet

Finansdepartementet viser til søkers opplysninger om videreføring av og satsing på det norske SMB-markedet, og forventer at søker følger opp dette i tråd med opplysningene gitt i søknaden.

Lokal styrerepresentasjon

Finansdepartementet fremhever betydningen av uavhengig, lokal representasjon i styrene til Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA, og legger til grunn at Finanstilsynet vil vektlegge kompetanse om det norske kapitalmarkedet i den ordinære egnethetsprøvingen av styremedlemmer.

Det er ikke stilt krav til eierandeler.

 

FAKTABOKS

Om Oslo Børs

Oslo Børs ASA er eid av Oslo Børs VPS Holding ASA, som også eier Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solution AS. Oslo Børs VPS Holdings tre største aksjonærer er DNB Livsforsikring ASA, med en eierandel på 19,82 prosent, fulgt av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med 10,00 prosent og Pareto Invest AS med 8,52 prosent. Ifølge aksjonæroversikten til Oslo Børs VPS Holding eier Euronext 8,12 prosent av aksjene og Nasdaq eier 1,96 prosent.

Oslo Børs ASA driver i alt fire handelsplasser: børsen Oslo Børs, det regulerte markedet Oslo Axess og de multilaterale handelsfasilitetene Merkur Market og Oslo Connect. I tillegg driver foretaket Nordic ABM (Alternative Bond Market), som er en uregulert liste over renteprodukter.

Oslo Børs eier 97 prosent av aksjene i Fish Pool ASA som er et regulert marked for finansielle derivatprodukter med fisk og sjømat som underliggende vare, og 100 prosent av aksjene i NOTC AS som drifter et handelsstøttesystem for unoterte aksjer.

Oslo Børs ble privatisert i 2001, og staten eier ingen aksjer i børsen.

Les også: