Forsiden

Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Redusert engangsavgift for motorsykler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår redusert engangsavgift for motorsykler. – Nå senker vi engangsavgiften på motorsykler igjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorsykler. For motorsykler er engangsavgiften basert på CO2-utslipp og slagvolum. Regjeringen foreslår nå at engangsavgiften reduseres med om lag 10 prosent.

– Vi har tidligere gjort flere endringer i engangsavgiften for motorsykler, blant annet innført og forsterket miljødifferensiering, sier finansminister Siv Jensen.

Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og reduserte satser.

Alle satser reduseres med 4 prosent. Videre heves det laveste innslagspunktet i slagvolumkomponenten fra 125 cm3 til 225 cm3. Innslagspunktet på 900 cm3 endres ikke.

Forslaget gir en lettelse i engangsavgiften for motorsykler på om lag 10 prosent i gjennomsnitt. Størrelsen på lettelsen for den enkelte motorsykkel avhenger av sykkelens CO2-utslipp og slagvolum. Motorsykler med lav avgift i dag får den største prosentvise lettelsen.

For motorsykler uten registrert utslippsinformasjon er engangsavgiften basert på slagvolum og motoreffekt i tillegg til en stykkavgift. Det blir gjort om lag tilsvarende endringer i avgiften for disse syklene som for motorsyklene med utslippsinformasjon.

Endringen vil gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

Regjeringen har også tidligere gjort endringer i engangsavgiften, blant annet i 2015 da avgiften ble redusert med 30 pst. og i 2017 da avgiften ble miljødifferensiert.

Les mer i Prop. 115 LS. (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga