Historisk arkiv

Skattefri dekning av flybilletter for pendlere bør videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Skattefritaket for pendlerreiser med fly innenfor EØS vil bli foreslått videreført. Endringen vil ha tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med 2019.

– Etter å ha sett på dette på nytt, mener jeg at ordningen med skattefri dekning av flybilletter for pendlere bør være slik den var før årsskiftet. I statsbudsjettet for 2020 vil vi derfor foreslå skattefritak for pendlerreiser med fly innenfor EØS, når arbeidsgiveren dekker flybilletten, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Det vil bli foreslått at endringen skal ha tilbakevirkende kraft, slik at den får virkning fra og med 2019. Arbeidsgivere trenger ikke å foreta trekk ved dekning av flybilletter for ukependlere innenfor EØS. Skattytere som hittil i år har blitt trukket for mye i skatt, vil få tilbakebetalt dette i skatteoppgjøret eller kan be om korrigering av skattetrekket.

Beløpsgrensen vil bli opprettholdt for reisefradrag. Dette gjelder reiser som pendleren betaler for selv, både innenfor og utenfor EØS.

– Med det ivaretar vi det som var formålet med endringen i utgangspunktet, nemlig likebehandling av fradrag og forenkling av regelverket, sier finansministeren.

Bakgrunn

Fradrag for eller skattefri dekning av pendlerreiser innebærer at pendlere får skattefradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, eller skattefritak for de pendlerreisene som arbeidsgiver betaler for.

Frem til 1. januar 2019 var det andre regler for reiser innenfor EØS enn det var for reiser utenfor EØS. Innenfor EØS var det i praksis ingen begrensning på hvor store utgifter du kunne kreve fradrag for hvis du reiste med fly, mens utenfor EØS var det en øvre grense på 92 500 kroner uavhengig av transportmiddel.

Ved årsskiftet ble denne forskjellsbehandlingen fjernet. Det ble da innført en øvre grense på 97 000 kroner for reiser både innenfor og utenfor EØS.

Fortsatt skattefritak for pendlerreiser med fly som arbeidsgiver dekker

Det viser seg at enkelte pendlere har flyreiseutgifter til og fra jobb som er langt høyere enn 97 000 kroner. Derfor vil regelendringene som ble iverksatt 1. januar 2019 bli justert i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Regjeringen vil foreslå å videreføre skattefritaket for de flyreisene innenfor EØS som arbeidsgiver betaler for pendlerne. Forslaget vil innebære at endringen gis tilbakevirkende kraft med virkning fra og med 1. januar 2019.

Endringen vil gjelde kun flyreiser som er dekket av arbeidsgiver, ikke for reiser som pendleren betaler selv eller andre reiseutgifter som arbeidsgiver dekker. Der vil det fortsatt være en øvre grense på 97 000 kroner per år som er fradragsberettiget eller skattefri, uavhengig av om reisen er innenfor eller utenfor EØS.

Trenger ikke å trekke

Arbeidsgiverne trenger ikke å trekke skatt for de flyreisene de har dekket for pendlerreiser innenfor EØS. På grunn av at regelverket trådte i kraft ved nyttår, er det trolig pendlere som allerede har blitt trukket i skatt for dette. De vil enten få tilbakebetalt pengene som en del av skatteoppgjøret, eller de kan be om at skattetrekket blir korrigert. 

Pendleres hjemreiser omtales som besøksreiser i skattereglene.