Historisk arkiv

Pressemeldinger

Styrker og klargjør de etiske retningslinjene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Regjeringen innfører absolutte terskler for kullkriteriet og legger frem vurderinger av klimakriteriet, slik at dette nå kan praktiseres. I dag har vi også satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge har ett mål: Høyest mulig avkastning til et akseptabelt risikonivå. Arbeidet med ansvarlig forvaltning er en integrert del av forvaltningen.  

Folketrygdfondet og Norges Bank legger ned et omfattende arbeid både overfor enkeltselskaper og gjennom å bidra til å videreutvikle markedsstandarder. Det stilles klare forventninger til selskaper og det stemmes på de fleste generalforsamlingene til selskapene der fondene er investert. Dialog med selskapenes ledelse og styrer, samt risikohåndtering er også en viktig del av det løpende arbeidet.

Absolutt terskler for kullkriteriet
I årets melding endres kullkriteriet slik at det også fanger opp selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet i absolutt forstand. Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Departementet legger opp til at tersklene settes til 20 mill. tonn for kullutvinning og 10 000 MW for kullkraftkapasitet.

Tydeliggjøring av det atferdsbaserte klimakriteriet
Norges Bank har bedt Finansdepartementet klargjøre enkelte forhold ved det atferdsbaserte klimakriteriet. I meldingen peker departementet på at vurderinger av selskaper under dette kriteriet skal bygge på en samlet vurdering av relevante hensyn, blant annet utslipp og utslippsintensitet, fremoverskuende planer og klimarammeverk.

Utvalg skal gjennomgå de etiske retningslinjene
Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for observasjon og utelukkelse. Utvalget ledes av professor Ola Mestad.

Utvalget er blant annet gitt i oppgave å vurdere om det er behov for endringer i de etiske kriteriene, herunder om enkelte kriterier bør tas ut eller nye tas inn.