Historisk arkiv

Tar oppstrømsselskaper ut av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Regjeringen vil ta oppstrømsselskaper innenfor energisektoren ut av Statens pensjonsfond utland (SPU) for å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.

Dette innebærer at selskaper som er klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russell vil bli tatt ut av SPUs referanseindeks og investeringsunivers. Tiltaket vil bidra til redusere samlet risiko knyttet til denne type virksomhet i norsk økonomi.

Vurderingen gjenspeiler, i likhet med Norges Banks råd, ikke et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Den er dermed uavhengig av petroleumspolitikken regjeringen fører, og som ligger fast.

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko.

Utfasingen kommer til å skje over tid og etter nærmere regler som vil bli fastsatt av Finansdepartementet i samråd med Norges Bank, og etter at Stortinget har behandlet meldingen som er lagt frem i dag.

Et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser. Et salg av energiaksjene i SPU vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset. Samtidig har vi stor evne til å bære risiko og oljeprisrisikoen er betydelig redusert over tid, fordi en stor andel av olje- og gassressursene er hentet opp fra sokkelen og vekslet om til en bredt diversifisert finansformue i utlandet.

Energisektoren favner bredt, også integrerte selskaper med virksomhet i hele verdikjeden og rendyrkede fornybarselskaper.

– Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansministeren.

Klimarisiko er en viktig finansiell risikofaktor for SPU, og vil på sikt kunne ha betydning for flere av selskapene fondet er investert i. Finansdepartementet vil derfor be Norges Bank om å gjennomgå sitt arbeid med klimarisiko, med sikte på å styrke arbeidet overfor de enkeltselskapene med størst bidrag til klimarisikoen i fondet.

Regjeringen legger ikke opp til salg av SDØE-andeler eller aksjer i Equinor for å redusere statens oljeprisrisiko.

Bakgrunnen for beslutningen er råd og vurderinger fra Norges Bank og en ekspertgruppe, samt den offentlige høringen av disse. Finansdepartementets vurderinger er utdypet i stortingsmeldingen Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland, som ble lagt frem i dag.

Bakgrunn
Finansdepartementet mottok i november 2017 et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer.

Med bakgrunn i Norges Banks råd oppnevnte Finansdepartementet en ekspertgruppe ledet av professor og rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen. Etter en samlet vurdering mener gruppen at SPU bør være investert i energiaksjer.

Saken har vært på offentlig høring. Mange høringsinstanser deler ekspertgruppens vurdering av at betydningen av Norges Banks forslag for oljeprisrisikoen i norsk økonomi fremstår som begrenset, men er likevel delt i synet på om energisektoren bør tas ut av SPU. Flere høringssvar vektlegger at å ta hele eller deler av energisektoren ut av SPU er et steg i riktig retning, mens andre peker på at forslaget kan sette fondets finansielle formål i spill og rammer selskaper som har vesentlig og økende virksomhet innen fornybar energi.

Nett-tv Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her