Forsiden

Historisk arkiv

Finansmarkedsmeldingen 2019:

Trygge og gode finansielle tjenester til forbrukerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Beslutningene folk tar i finansmarkedene, har stor betydning for deres privatøkonomi. Regjeringen er opptatt av at forbrukerne skal ha tilgang til trygge og gode finansielle tjenester, og dette er derfor ett av temaene som løftes frem i årets finansmarkedsmelding, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen legger hvert år frem en finansmarkedsmelding for Stortinget. Her gjøres det blant annet rede for regjeringens arbeid med å dempe risikoen for finansiell ustabilitet og gi gode rammebetingelser for finansnæringen.

Bedre vern ved opptak av kreditt

Regjeringen arbeider med forslag til en ny og moderne finansavtalelov, som blant annet vil styrke forbrukervernet når man tar opp lån. Målet er å tydeliggjøre långivernes ansvar for å opplyse og forklare innholdet i låneavtalene, og gi nye og bedre krav om kredittvurderinger. Regjeringen vil foreslå at resultatet av kredittvurderingen skal formidles til kunden i form av et «trafikklys-system», hvor rødt lys innebærer en plikt til å avslå lånesøknaden.

– Lovforslaget vil flytte mer av risikoen ved uforsvarlig kredittgivning over på långiverne, slik at de i større grad stilles til ansvar for vurderingene sine. Dermed styrker vi kundenes stilling, sier finansministeren.

Behov for styrket klageadgang

Alle foretak som tilbyr finansielle tjenester til forbrukere, bør være tilsluttet et godkjent klageorgan. Dette er viktig blant annet fordi slik tilslutning har betydning for hvilke rettigheter kunden har ved eventuell domstolsbehandling av en tvist. En undersøkelse fra Finanstilsynet har vist at svært mange av foretakene som tilbyr finansielle tjenester i Norge ikke er tilsluttet en godkjent klageordning. Finansdepartementet har derfor bedt Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskriftsregler som stiller krav om slik tilslutning. Fristen er satt til 1. august 2019.

Tiltak på forbrukslånsmarkedet

Forbrukslån gir handlefrihet, men kan også gi økt sårbarhet for den enkelte og for økonomien som helhet. De siste årene har det vært sterk vekst i forbruksgjelden, på toppen av en allerede rekordhøy boliggjeld.

– Regjeringen har innført mange og målrettede tiltak som skal få markedet for forbrukslån til å fungere bedre, og vi er opptatt av å sikre at disse blir gjennomført på en god måte. Samtidig følger vi markedsutviklingen nøye, og vil vurdere behovet for ytterligere tiltak, sier finansministeren.

Finansmarkedsmeldingen gir en oppdatering av markedsutviklingen og tiltakene, herunder etableringen av informasjonstjenester om usikret gjeld og revisjonen av inkassoloven. Meldingen inneholder også en utredning av ulike modeller for rentetak og kostnadstak. Dette kan være et aktuelt tiltak hvis det skulle vokse frem et stort marked for små lån med kort løpetid, men i dagens marked vil det ikke være treffsikkert nok til å forsvare faren for uønskede konsekvenser.

Enkelt bankbytte

Det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, blant annet fordi Finansportalen gir god oversikt over priser og vilkår, og norske banker har samlet seg om Finans Norges regler om samarbeid ved bankbytte. I det kommende forslaget til ny finansavtalelov legger regjeringen opp til å lovfeste tilsvarende regler. I tillegg vil forbrukerne få rett til bistand ved overføring av kundeforholdet til en bank i en annen EØS-stat. Det vil blant annet være til nytte for norske studenter i utlandet eller EØS-borgere som arbeider i Norge.

– Det bør være enkelt å bytte tjenesteleverandør. Det krever at finansnæringen går sammen om gode løsninger, og at rammebetingelsene blir tilpasset utviklingen i markedene. Både teknologiutviklingen og regelverksendringer vil gjøre det enklere å bytte bank og bruke tjenester fra flere banker fremover, sier finansministeren.

Pensjon

Regjeringen vil legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing gjennom reguleringen av både pensjonsleverandører og pensjonsprodukter. I meldingen blir det gjort rede for utviklingen på pensjonsmarkedet og pågående regelverksprosesser, herunder arbeidet med egen pensjonskonto, hvor hensynet til kundene står sentralt.

Tilgang til kontanter

De fleste betalingene i Norge skjer i dag elektronisk, men bankene har etter loven et ansvar for å opprettholde et visst kontanttilbud. Med videre nedbygging av kontanttilbudet vil det være usikkert om tilbudet fremover vil være godt nok. Dersom bankene ikke opprettholder og videreutvikler et kontanttilbud som samlet sett møter bankkundenes forventninger og behov i hele landet, kan det være behov for ny regulering.

– Alle bankkunder bør være sikret tilgang til et tilfredsstillende kontanttilbud. Den enkelte bank må derfor sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i egen regi eller gjennom avtale med andre, sier finansministeren.

Les mer: