Historisk arkiv

Pressemeldinger

Ekspertgruppen for samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak får tilleggsmandat for å vurdere incentiver for vekst og omstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, har fått et utvidet mandat fra Finansdepartementet. Gruppen skal i tillegg vurdere de økonomiske tiltakene som er innført så langt og mulige tiltak videre for å stimulere til vekst og omstilling, og spesielt hvordan incentiver skal forbedres.

– Det er viktig at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningene vi tar. Vi må sikre at de økonomiske tiltakene vi innfører treffer best mulig og bidrar til å trygge arbeidsplasser gjennom og etter koronakrisen. Når vi ser at smitteverntiltakene vil måtte vare over noe tid, blir spørsmålet om riktige incentiver i de økonomiske ordningene desto viktigere, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Ekspertgruppen som ledes av Steinar Holden skal fortsette å gjøre analyser av de samfunnsøkonomiske effektene av eksisterende og nye tiltak for Helsedirektoratet.

Tilleggsmandatet blir å vurdere:

  • Hvordan og når midlertidige økonomiske tiltak bør fases ut.
  • Justeringer i tiltak, dersom disse vil måtte vare lenger enn man trodde innledningsvis.
  • Forutsetningene for, hvordan og når det bør settes inn økonomiske tiltak som skal stimulere til vekst og omstilling.

I arbeidet skal ekspertgruppen se på mulige scenarier for smitteverntiltak og utviklingen i norsk økonomi.

– Regjeringen planlegger nå veien ut av krisen og hvordan vi får opp igjen aktiviteten i økonomien når virusutbruddet avtar. Da er det viktig at vi har en god forståelse for de langsiktige effektene av smitteverntiltak i samspill med de økonomiske tiltakene. Vi ønsker å forstå effekten på arbeidsmarkedet, næringslivet og økonomiens omstillingsevne, og hvordan dette påvirker fordelingen mellom generasjoner og ulike inntektsgrupper, sier finansministeren.

Rapporter og tilrådinger som følger av dette tilleggsmandatet, skal avgis til Finansdepartementet. Ekspertgruppens arbeid vil bli offentliggjort i forbindelse med at saker blir lagt frem for Stortinget.

Ekspertgruppen vil dermed få et todelt oppdrag: Den skal fortsette å levere økonomiske analyser av smitteverntiltak til Helsedirektoratet, og i tillegg vurdere tiltak rettet mot økonomien.

Utdypende om hva ekspertgruppen skal vurdere:

Vurdere hvordan og når midlertidige økonomiske tiltak bør fases ut.

Hoveddelen av de økonomiske tiltakene som regjeringen så langt har innført, er utvidelser av inntektssikringsordninger og etablering av ulike kompensasjonsordninger. Tiltakene som er innført, skal være midlertidige og fases ut når smittesituasjonen gjør det mulig. Ekspertgruppen skal belyse kriterier og indikatorer for slik utfasing, for eksempel knyttet til nivået på smitte­verntiltak og den økonomiske situasjonen.

Vurdere justeringer i tiltak dersom disse vil måtte vare lenger.

Dersom midlertidige ordninger skal videreføres, bes ekspertgruppen om å vurdere om insentivene i ordningene kan forbedres. Det er viktig at ordningene gir så gode incentiver som mulig i arbeidsmarkedet og til omstilling.

Vurdere forutsetningene for, hvordan og når det bør settes inn økonomiske tiltak som skal stimulere til vekst og omstilling.

Når smitte­vern­tiltakene bygges ned og usikkerheten i økonomien avtar, kan vi få betydelig vekst i konsum og investeringer også uten særskilte tiltak, på grunn av oppdemmet etterspørsel og sparing. Samtidig er effektene på internasjonal økonomi og oljeprisen betydelige, og noen næringer vil stå overfor langsiktig omsetningssvikt og store omstillingsbehov som følge av pandemien. Så lenge smitteverntiltakene holder produksjonen og konsumet nede, kan tiltak for å øke den økonomiske aktiviteten innebære økt smitte eller sterk prisvekst og leveringsproblemer i sektorer der hvor det ikke er mulig å øke produksjonen. Det er derfor avgjørende å treffe riktig med hensyn til tidspunkt og type tiltak.

Noen spørsmål ekspertgruppen blir bedt om å vurdere:

  • Hvilke næringer kan stå overfor langsiktig omsetningssvikt og omstillingsbehov som følge av virus­pandemien og hva kan eventuelt relevante økonomiske tiltak være?
  • Hvilke smitteverntiltak bør være opphevet før eventuelle etterspørselsstimulerende tiltak settes i verk?
  • Hvilke økonomiske indikatorer bør man særlig følge med på for å beslutte iverksettelse?  
  • Er det bransjer/sektorer hvor det er spesiell fare for press på grunn av produksjonsbegrensninger, og hvor man derfor bør være varsom med å stimulere etterspørselen?

Ekspertgruppen vil fortsatt ledes av professor Steinar Holden. For å styrke gruppens kompetanse på enkelte områder, er ekspertgruppen utvidet med følgende tre personer:

  • Professor Ragnar Torvik, NTNU
  • Professor Katrine Vellesen Løken, NHH
  • Professor Hilde Bjørnland, BI

Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helsedirektoratet vil stille til disposisjon et faglig sekretariat for gruppen. De representantene som hittil har deltatt i ekspertgruppen fra departementene og Helsedirektoratet, går heretter inn i sekretariatet.

Les mer: