Historisk arkiv

Pressemeldinger

Endringer i kompensasjonsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag forlenget kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder nå også for juni, juli og august, men med noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet nå endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Erstattes av en ny kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten og som gjaldt perioden mars-august 2020 er avviklet.

Regjeringen har innført en ny kompensasjonsordning for perioden fra 1. september 2020 som skal forvaltes av Brønnøysundregistrene.

– Kompensasjonsordningen for næringslivet ble laget for å trygge bedriftene i en overgangsfase under krisen. Målet var at støtten til å dekke faste, uunngåelige utgifter skulle komme raskt ut. Ordningen skulle være lett å bruke, men vanskelig å misbruke. Det gjør at ordningen ikke kan treffe alle like godt. For å sikre en enkel løsning er det ikke mulig å tilpasse den til alle ønsker, men vi har gjort noen justeringer i ordningen underveis for at ordningen skal treffe flere og virke bedre. Et eksempel er at vi endrer kravet til lønnsutbetalinger. Nå er det tilstrekkelig at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Regjeringen har iverksatt en rekke omfattende og ulike tiltak for å hjelpe levedyktige virksomheter å komme gjennom krisen på best mulig måte. Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Bedriftene kan søke om støtte på lonnstilskudd.no fra oktober.

– Det er fortsatt mange bedrifter som rammes av krisen. Samtidig vil de fleste virksomheter bli omfattet av én eller flere av ordningene som er innført, for eksempel kompensasjonsordningen for næringslivet, lånegarantiordningen, tilskuddsordningen for selvstendig næringsdrivende, lønnsstøtteordningen eller andre, næringsrettede ordninger. Alle norske virksomheter vil også dra fordel av at arbeidsgiveravgiften er redusert i en periode og at skatteinnkreving er utsatt, sier Sanner.

Krav om lønnsutbetalinger var viktig for å avdekke om bedriften har ansatte

Tilskuddet i kompensasjonsordningen er blant annet avhengig av størrelsen på bedriftens uunngåelige faste kostnader, og omsetningsfallet i prosent i støttemåneden sammenlignet med en normalsituasjon. Det er blant annet krav om at bedriften må ha ansatte, at den må være skattepliktig til Norge og at bedriften er registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, for å få støtte. Slike krav er inkludert i ordningen for å begrense misbruk og av hensyn til kontroll. Inntil nå har det også vært krav om lønnsutbetaling i februar eller mars i år, for å kunne avdekke om bedriften har ansatte. Det er dette kravet som nå er endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020.

Egenandelen er tatt bort

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10 000 kroner for mars og 5 000 kroner for april, er nå tatt bort for månedene mai, juni, juli og august.

Maksimalt tilskudd per kalendermåned til et foretak er 80 millioner kroner i månedene mars, april og mai. For juni og juli er maksimalt tilskudd per kalendermåned 70 millioner kroner. I august er maksimalt tilskudd redusert til 50 millioner kroner. Samtidig trappes ordningen gradvis ned ved å redusere kompensasjonsgraden. Kompensasjonsgraden av kostnadene blir redusert fra 80 prosent til 70 prosent i juni og juli og 50 prosent i august.

Søknadsfrister

Fristen for å søke om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i månedene mars, april og mai er 31. juli 2020. For søknader om tilskudd for månedene juni, juli og august er fristen satt til 31. oktober.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no

Les mer: